MADDE I: AMAÇ: Türk Onkoloji Grubunun amacı Türkiye’de Klinik ve Temel Onkoloji alanında yapılacak araştırma ve uygulamalara yön vermek, çok merkezli çalışmalar ve yayınlar yapmak, merkezler arası işbirliği ve organizasyonu sağlamak, kongre, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek veya bunlara katkıda bulunmak, Onkoloji konusunda yeni tanı ve yeni tedavi yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasını sağlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, onkoloji konusunda yurt içinde her türlü eğitim ve organizasyonlara katkıda bulunmaktır.

MADDE II: Yukarıda biletilen amaçlar doğrultusunda çalışmak üzere, Onkoloji Grubu Derneği çatısı altında, Türk Onkoloji Grubu (TOG) adı ile multidisipliner bir onkoloji grubu oluşturulmuştur.

MADDE III: Onkoloji Grubu Derneği’nin Başkanı ve Yönetim Kurulu, Türk Onkoloji Grubu’nun da Başkan ve Yönetim Kurulu’nu oluşturur. Onkoloji Grubu Derneği’nin üyeleri, Türk Onkoloji Grubu’nun da üyeleridir. Ancak bu grubun üyeliği için, Onkoloji Grubu Derneği üyesi olma şartı aranmaz.

MADDE IV: Türk Onkoloji Grubu (TOG), Onkoloji alanında eğitim, araştırma ve uygulama yapan, en az Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji Birimleri ile Etik Kurulları bulunan merkezlerden oluşur. Yukarıda belirtilen koşulları bulunan yeni merkezler, Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu kararı ile TOG merkezleri arasına katılabilirler.

MADDE V: Onkoloji Grubunu oluşturan merkezlerin Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji uzmanları Türk Onkoloji Grubunun doğal üyeleri sayılır. Yedinci madde uyarınca, Onkoloji Grubu merkezleri içinden ve dışarıdan önerilen ve Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylanan, diğer temel ve klinik dal uzmanları da TOG’un üyeleridir.

MADDE VI: Türk Onkoloji Grubu, multidisipliner çalışmalarını daha verimli yürütebilmek için, kendi içinde çalışma grupları oluşturur. Bu çalışma gruplarına gerektiğinde, Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu Kararı ile yeni çalışma grupları eklenebilir. TOG üyeleri ilgi alanları doğrultusunda üç çalışma grubuna girebilir. Daha çok çalışma grubuna katılmak isteyenlerin istekleri TOG yönetim kurul kararı ile olur. Ancak TOG üyeleri her araştırmaya katılabilir.

MADDE VII: Çalışma grupları, üye merkezlerin konu ile ilgili olarak önereceği üyelerle, çalışma grubu Başkanı’nın, grubun multidisipliner yapısı göz önüne alınarak, gruba danıştıktan sonra önereceği onkoloji alanına yönelmiş diğer temel ve klinik uzmanlık dalları üyelerinin Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile oluşur. Bu üyelerin Onkoloji Grubu Derneği üyesi veya Onkoloji Merkezi üyesi olmaları şartı aranmaz. Ancak çalışma grupları Başkanlarının; Onkoloji Grubu Derneği üyesi olması gerekir.

MADDE VIII: Çalışma grupları gruplarının yönetimi için kendi aralarından üç yıl için bir başkan ve yardımcısını seçer. Başkanın önerisi ile, gerekli aralıklarla, kendi imkanları ile araştırma, uygulama ve eğitim toplantıları düzenler. Kendi bilimsel kurulunu 5 kişiyi geçmeyecek şekilde seçerek, çalışmalarını yönlendirir. Bunların sonucunu Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulu’na iletilir.

MADDE IX: Türk Onkoloji Grubu ve Çalışma Gruplarını oluşturan üyeler, en az iki yılda bir müşterek olarak toplanır.

MADDE X: Çalışma Gruplarının Görevleri:
Çalışma grupları, kendi grupları ile ilgili eğitim ve araştırma toplantıları düzenler, temel ve klinik araştırma protokolleri oluşturur veya intergrup ulusal ve uluslararası araştırmalara katılır, onaylanan araştırma protokollerini ve eğitim toplantılarını dernek Yönetim Kuruluna bildirir.
Çalışma Grubu, onayladığı her araştırma protokolü için bir koordinatör seçer. Koordinatör prensip olarak, araştırma protokolünü geliştiren üyedir. Ancak gruptan başka bir koordinatör seçmesini isteyebilir.
Çalışma grupları ihtiyaca göre Grup Başkanı veya üyelerden 1/3 ünün çağrısı ile toplanır. Grup Kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Grup Başkanının oyu sonucu belirler.

MADDE XI: Çalışma Grupları, kendi olanakları ve destekleri ile toplanır. Grup çalışmalarına özel araştırma projeleri, her türlü eğitim faaliyetleri ve yayınlar nedeni ile elde edilen gelirler Onkoloji Grubu Derneği hesaplarında toplanır. Çalışma Grubu dilerse, gelirlerinin %75 ini yine kendi proje ve faaliyetlerinde, Çalışma Grubu Başkanının önerisi ve Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile kullanabilir. Bu oran Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir.

MADDE XII: Sekreterya: Grup çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi, Çalışma Grupları faaliyetlerinin izlenmesi, çalışma sonuçlarının toplanması, verilerin değerlendirilmesi amacı ile Yönetim Kurulu Sekreterliğine bağlı bir Veri Analiz ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

MADDE XIII: Sekreterya ve diğer dernek ve grup çalışmaları, kişi, özel ve kamu kuruluşları bağışları ile, grup araştırmaları eğitim ve yayın faaliyetlerinden elde edilecek kaynaklar ile yürütülür. Bu amaçla kazanılan parasal ve mal varlıkları Onkoloji Grubu Derneği bünyesinde toplanır. Bunların harcama ve hesapları Onkoloji Grubu Derneği Tüzüğüne göre yapılır ve denetlenir.

MADDE XIV: Grup Çalışma ve Değerlendirme Kuralları:
1. Çalışma gruplarını oluşturan merkezler, yapılacak çalışmalara prensip olarak kaç hasta ile katılabileceklerini belirtirler.
2. Grup araştırmalarının sonuçlarını gruba katkıda bulunan merkezlerin katkı oranlarına göre değerlendirilerek kongrelerde tebliğ edilir ve yayınlanır.
3. Araştırma koordinatörünün çalışmaya koyduğu hasta sayısı 2 (iki) katı olarak alınır. Araştırmaya en fazla katkıda bulunan merkezin üyesi, tebliğ veya makaleyi koordinatörle birlikte hazırlar ve ilk isim olarak yayınlar. Diğer araştırıcılar katkılarına göre isim sıralamasında yer alırlar, koordinatörün ismi katkı oranına bakılmaksızın ikinci isim olarak yer alır. Koordinatör sayısı birden fazla olan TOG çalışmalarında, çalışmaya katılan araştırıcılar aralarında farklı bir isim sıralaması belirlemediği takdirde her koordinatörün çalışmaya koyduğu hasta sayısı 2 (iki) katı olarak alınır ve ortaya çıkacak hasta sayılarına göre isim sıralaması yapılır.
4. Bir araştırma protokolüne, protokole alınan toplam hasta sayısının %5 inden az katkıda bulunan merkez üyelerinin isimleri yayın veya tebliğlerde yer almaz. Buna karşın toplam hasta sayısının her %10’u için o merkezden yayınlanacak çalışmaya fiilen katkıda bulunmak şartı ile bir isim yayında yer alır. Katkıda bulunan diğer üyelerin isimleri yayında uygun biçimde belirtilir.
5. Multidisipliner protokol çalışmalarında, yayın ve tebliğlerdeki isim sıralamasını gruplar kendileri belirler. Ancak tartışmalı durumlarda, Yönetim Kurulu Kararı geçerli olur.

* Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulunca 07.02.2005 tarihinde onaylanmıştır.