BÖLÜM I

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇLARI

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1- Kanser savaşına katkıda bulunmak, kanserle savaşta çağdaş düzeye ulaşabilmek, bu alanda araştırma, tanı, iyileştirme ve eğitim hizmetlerini yürüten bilim adamlarını bir araya getirmek için ” Onkoloji Grubu Derneği” adlı bir bilim derneği kurulmuştur.

DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur; Gereğinde diğer illerde temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3- Onkoloji Grubu Derneği’nin amacı öncelikle Türkiye’de “Klinik, Epidemiyolojik ve Temel Onkoloji alanında yapılacak araştırma ve uygulamalara yön vermek, araştırmaları desteklemek” çok merkezli çalışmalar ve yayınlar yapmak, merkezler arası işbirliği, ilişki ve etkinlikleri sağlamak, kongre, çalıştay, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ya da bunlara katkıda bulunmak, onkoloji konusunda yeni tanı ve yeni iyileştirme yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasını sağlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, onkoloji konusunda yurt içinde ve dışında her türlü araştırma eğitim ve organizasyonlara, ulusal kanser politikalarına katkıda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları ile amacı doğrultusunda projeler oluşturmaktır.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMALAR

MADDE 4- Dernek, yukarıda belirtilen öncelikli amaçları doğrultusunda çalışmak üzere “Onkoloji Grubu” (OG) adı ile bir çalışma grubu oluşturur. Öbür amaçlarına yönelik de çalışma grupları, danışmanlıklar oluşturabilir.
MADDE 5- OG, amaçlarına daha iyi ve daha çabuk ulaşabilmek için, Onkoloji Grubu Derneği Yönetim Kurulunun kararı ile alt çalışma grupları kurar. Alt gruplar kendi düzen ve çalışma yöntemlerini belirler ve uygular.
MADDE 6- Dernek kanser konusunda çaba gösteren diğer yurt içi ve dışı kuruluşlarla iş birliği yapar, gerekli gördüğü ortak araştırma ve çalışmalara katılır, aynı amaçlı derneklerle federasyon veya platform oluşturulabilir. Dernek ve vakıflarca kuracağı amacına yönelik platformlara katılabilir.
MADDE 7- Dernek amacının dışında başka konularla uğraşmaz.

BÖLÜM II

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARMA

DERNEĞİN ÜYELERİ
MADDE 8- Derneğin iki tür üyesi vardır:
A- Asıl Üye: Onkoloji alanında eğitim, araştırma ve uygulama yapan, akademik vakıf, özel veya kamu kuruluşu niteliğindeki merkezlerde görevli, Tababet ve Uzmanlık tüzüğünde belirtilen, onkoloji ana ve yan dalları uzmanları ile onkoloji alanında mezuniyet sonrası doktora yapmış olanlar başvurabilir. Üye olmak isteyenler dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvururlar. Başvuruların Dernek Yönetim Kurulunca onayı ve yıllık
10YTL üyelik aidatının ödenmesi ile Dernek Asıl Üyesi olurlar. Dernekler Kanununda dernek üyesi olması sakıncalı kişiler derneğe üye olamazlar.
B- Onursal Üye: Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet verenler, Yönetim Kurulu’nun kararı ile Onursal Üyeliğe seçilebilirler. Derneğin tüm etkinliklerine katılabilirler, kurullarında konuşurlar ancak oy kullanamaz ve görev alamazlar.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 9- Dernekler Yasasına göre üye olma niteliklerini yitirenlerle, Dernekten ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildirenler bir işleme bağlı olmadan; iki yıl ve daha fazla bir süre ödentilerini ödemeyenler ya da Dernek amaçları doğrultusunda hizmet vermeyenler ise Yönetim Kurulu Kararı ile dernek üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. Disiplin suçu işleyenler hakkında onur kurulunun verdiği karar hemen uygulanır.

BÖLÜM III

DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, YETKİ VE GÖREVLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 10- Derneğin organları şunlardır:

  1. Genel Kurul,
  2. Yönetim Kurulu,
  3. Onur Kurulu,
  4. Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL:
MADDE 11- Genel Kurul, Derneğin en üst ve yetkili organıdır. Derneğin tüm üyelerinden oluşur. İki yılda bir Nisan ayı içerisinde Yönetim Kurulu’nun saptayacağı gün, yer ve saatte, Yönetim Kurulu’nun düzenleyeceği gündeme göre toplanır. Toplantıdan en az 15 gün önce, toplantının yeri günü, saati ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile üyeler toplantıya çağrılır. İlk toplantıda üyelerin salt çoğunluğu sağlanamazsa toplantı ertelenir. Toplantı ancak bir kez ertelenebilir ve ikinci toplantı bir haftadan önceye alınamaz. İkinci toplantıya katılanların sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ
MADDE 12- Genel Kurul Toplantısı iki tür olur;
A- Olağan Toplantı: Tüzüğün 11 inci maddesinde belirtilen sürede ve biçimde yapılan toplantıdır. Olağan toplantıya Yönetim Kurulu çağırır. Gündemde yer almayan konular görüşülmez. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel Kurul, gündem maddelerinde sıra değişikliği ve çıkarma yapabilir ama görüşülmeyen bir maddeyi gündemden çıkaramaz.
B- Olağanüstü Toplantı: Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun gerekli görmesi veya üyelerden beşte birinin Yönetim Kuruluna ulaşan yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. Toplantıyı isteyen organ veya üyelerin gündemi bildirmeleri zorunludur. Denetleme Kurulu veya beşte bir üyenin isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıyı düzenlemezse Türk Medeni Kanunu 75. maddesinin gerekleri yerine getirilir. Olağanüstü toplantılar için de tüzüğün 12/A maddesi uygulanır.

MADDE 13- Genel Kurul toplantılarını yönetmek için bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter üye açık oyla seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Sekreter üyeler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Tutanak toplantı sonunda tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul kararları, katılan üyelerin yarısının bir fazlasının oyuyla alınır.

GENEL KURUL YETKİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 14- Dernek Genel Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:
A- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini yedekleri ile birlikte seçmek,
B- Yönetim Kurulunu çalışmalarından ötürü aklamak ya da gerekli kovuşturmaya karar vermek,
C- Bütçe tasarısını görüşüp kesin biçimini vermek,
D- Derneğe gerekli taşınmaz malların alınması, ya da elde bulunan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
E- Giriş ve/veya yıllık üyelik ödentilerini belirlemek

Üyelikten çıkarma kararlarını kesinleştirmek.
Dernek tüzüğünü değiştirmek
Gereğinde derneğin feshine karar vermek
Tüzüğün, Dernekler Yasası ile Medeni Yasanın Genel Kurula tanıdığı hak ve yetkileri kullanıp görevlerini yerine getirmek.
Gerekli hallerde derneğin borçlanma ve limiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, YETKİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 15- Yönetim Kurulu Genel Kurul’ca 2 yıl süre ile seçilir, 9 asıl 9 yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla yapılır. Oy pusulasına dokuz adayın adı yazılır en çok oy alan 9 kişi asıl üye seçilmiş olur. Yedekler oy sırasına göre saptanır.
Asıl üyenin ayrılmasında sıradaki yedek üye yazıyla göreve çağrılır. Oy eşitliğinde ad çekmeye başvurulur.

MADDE 16- Yönetim Kurulu; üyeleri arasında bir dernek başkanı, bir dernek başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar. Bu seçim de gizli oyla olur. Dernek başkanı en çok iki dönem başkanlık yapabilir. Yönetim Kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır ve çoğunluk olmadıkça toplantı yapılamaz. Özürünü toplantı gününden evvel bildirmeksizin üç defa Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılırlar, yerlerini sırayla yedek üyeler alır. Yedek üyelerle tamamlanmama durumunda Türk Medeni Kanunu 84. maddesi uygulanır.

MADDE 17- Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu adına derneği temsil ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun kararlarını uygular ve uygulatır. Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler. Tüzükle verilen görevlerini yerine getirir.

Başkan Yardımcısı Başkanın yokluğunda Başkanın isteği üzerine başkana ilişkin görevleri yapar. Çalışmalarında başkana yardım eder.

Sekreter üye derneğin büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanaklarını düzenler, defter ve kayıtları tutar. Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını başkan ve yardımcısı ile birlikte bütçe taslağını da Sayman üye ile birlikte Yönetim Kuruluna hazırlar. Yönetim Kurulu gündemini Başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır.

Sayman üye derneğin parasal işlerinden sorumludur. İlgili defter ve kayıtları düzenler demirbaşların korunmasını sağlar bütçe tasarısını hazırlar, harcamaları her yönetim kurulu toplantısında olura sunar kararsız gider yapılmamasına çalışır.

MADDE 18- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

A- Derneği temsil eder gerekirse bu konuda geçici olarak bir ya da birkaç üyesine yetki verir bu yetkiyle hukuk danışmanları görevlendirebilir.
B- Üyeliğe almaya, üyelikten çıkmayı önermeye, yasaklamaya karar verir.
C-Genel Kurul toplantılarına sunulacak raporu bütçe tasarısını hazırlar. Genel Kurul toplantılarının gün ve yeriyle gündemini saptar, tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirir. Genel Kurul kararlarını gerçekleştirir.
D- Yılda en az iki kez toplanarak hazırlanan gündeme göre çalışmalar yapıp karar alır, çalışmalarında Başkan, Yardımcısı, Sekreter ve Saymana yardımcı olur, kararların uygulanmasını denetler.
E- Derneğin gelir ve gider işlemlerini yerine getirir 1000YTL.’dan fazla giderler için karar alır.
F- Dernek personelini göreve alır, aylık ücretlerini saptar, görevden çıkarır.
G- Altı ayda bir saymanın gelir giderle ilgili açıklamasını yazılı raporu da inceleyerek dinler gerekli tedbirleri önerir kararlaştırır.
H- Araştırma projelerine destek sağlar .
I- Araştırma, eğitim ve uygulama etkinliklerini daha ivediklikle ve üst düzeyde yapabilmek için Çalışma Grupları, sekreterya, veri analiz ve istatistik değerlendirme merkezi ve diğer bilimsel çabaları için komiteler kurulmasına karar verir.
J- Çalışma Grupları aracılığı ile gelen araştırma projelerini onaylayarak yürürlüğe sokar.
K- Gereğinde diğer illerde temsilcilik açılmasına ve temsilcinin belirlenmesine karar verir.
L- Kanserle savaşın etkin bir biçimde yürütülmesi ve ulusal kanser politikalarının oluşabilmesi için her türlü çaba ve işbirliğine platform oluşturma veya katılımına, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütülmesine karar verir.
M- Onkoloji alanında çağdaş düzeye ulaşmak için uygun göreceği tüm diğer etkinliklerde yer alır veya bunlara katkıda bulunur.
N- Aynı konularda çaba harcayan yurt içi kuruluşlarla, Dernekler Kanununda öngörülen koşulları yerine getirmek koşulu ile, yurt dışındaki benzer bilimsel kuruluşlarla işbirliği karalarını alır.
O- Derneğin borçlanma usulü: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DENETLEME KURULU:
Derneğin İç Denetimi
MADDE 19- Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur, seçimi açık oyla yapılır. Düzeni ve üyelik boşalmasında Yönetim Kurulu örnek alınır. İlk toplantısında üyelerden birisi başkanlığa seçilir.

Yılda en az bir kez derneğin gelir ve giderleriyle ilgili kayıtları inceleyip giderlerin tüzüğe ve kurallara uygun olup olmadığını saptar. Yönetim Kuruluna 12 ayda bir rapor verir. Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında Genel Kurula rapor sunar. Gerekli görürse oybirliği ile alınacak kararla Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

ONUR KURULU
MADDE 20- Onur Kurulu, genel kurulca açık oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun önerileri ile yönetmeliğin 9 ve 23 cü maddeleri gereğince kararlar verir. Dernek amaçlarına aykırı ve üyelikle bağlanmayan durumlar nedeni ile, uyarı, kınama ve çıkarma cezası verebilir.

BÖLÜM III
ÇALIŞMA GRUPLARI VE SEKRETERYA

MADDE 21- Dernek Yönetim Kurulu tüzükte yazılı ivedikli amaçlarının daha başarılı biçimde gerçekleşmesini sağlama üzere “Onkoloji Grubu (OG)” adı ile bir araştırma grubu ve buna bağlı Çalışma Gruplarını kurar. Çalışma gruplarının üyeleri Onkoloji Grubunu oluşturur. Dernek Yönetim Kurulu aynı zamanda OG’ nun yönetim kurulu görevini yapar. OG’ nun çalışma grupları sayısı ve konuları, dernek üyelerinin önerileri doğrultusunda Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışma gruplarında dernek asıl ve onursal üyeleri yanında, konularının uzmanı ancak dernek üyesi olmayan kişiler de Dernek Yönetim Kurulu’nun onayı ile yer alabilirler.

OG ve Çalışma Grupları dernek yönetim kuruluna karşı sorumludurlar. Ancak çalışma düzenlerini kendileri bir yönerge ile düzenler.

MADDE 22- Çalışma Grupları, dernek üyelerinin Genel Kurula veya Yönetim Kurulu’na önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulunca kurulur. Aynı konuda birden fazla Çalışma Grubu kurulamaz. Çalışma Grupları, kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve sekreter seçerek çalışmalarını sürdürür, gerekli aralıklarla toplanır. İki yıl süre içinde faaliyet göstermeyen Çalışma Grupları Onur Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nca kaldırılabilir veya Başkan ve Yardımcısı’nın değiştirilmesini Çalışma Grubuna önerebilir.

MADDE 23- Çalışma Grubu Başkanı ve Yardımcısından en az birisinin derneğin üyesi olması zorunludur. Çalışma gruplarının çalışmalarına dernek üyeleri yanında, konu ile ilgili dernek üyesi olmayan uzmanlar da Çalışma Grubunun kararı ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile katılabilir. Dernek üyeleri ise çalışma alanları ile ilgili en çok üç Çalışma Grubunun araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerine doğrudan başvurarak katılırlar. Daha çok Çalışma Grubuna katılıma, gereğinde Yönetim Kurulu karar verir.

MADDE 24- Çalışma Grupları, uygun görecekleri araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunarlar. Kararlar Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

MADDE 25- Yönetim Kurulu, dernek merkezinde, derneğin ve Çalışma Gruplarının faaliyetlerini koordine eden ve gerekli yazışma ve iletişimi sağlayan sekreterya kurar. Etik, araştırma ve istatistik konularında danışmanlık hizmeti sunacak eleman ve uzmanları görevlendirir. Bu amaçla bir merkez ve işletme oluşturabilir.

BÖLÜM IV

İÇ DENETİM VE SAYMANLIK GELİR KAYNAKLARI VE DEFTERLER

MADDE 26- Giderlerin ödenmesini gelirlerin toplanmasını Sayman üye yürütür. 1000 YTL.’ye kadar giderlerin Başkanın ve/veya Saymanın imzalarıyla yapılması gerekir. Bu rakamı aşan harcamalar için Yönetim Kurulu kararı alınır. Gelirler düzenli sıra no’lu damgalı makbuzlarla toplanır.

Denetçiler saymanlık defter ve kayıtlarını her zaman özellikle denetim esnasında önceden haber vererek yada vermeyerek denetleyebilirler.

Derneğin parası Yönetim Kurulunun uygun göreceği bankalardan birine yatırılır.

MADDE 27- Çalışmalar nedeniyle Yönetim Kurulu kararına bağlı giderler belgeleri alınarak sayman tarafından bütçe olanakları içinde miktarı ne olursa olsun yapılır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 28- Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

A-Üyelerin yıllık ve/veya giriş ödentileri.
B- Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler (Kongre,Seminer, kurs ve benzeri toplantılar, sergiler, yayınlar, yarışmalar v.b).
C- Dernek mallarından sağlanan gelirler.
D- Kişisel ve kurumsal bağış ve yardımlarla, ayrıca 2860 sayılı Kanun’a uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
E- Derneğin diğer araştırma, eğitim ve uygulamaları sonucu elde edilen gelirler
F- Derneğin işletmelerinden elde edilecek gelirler
G- Yurt içi ve dışı benzer dernek ve kuruluşlarca yapılacak yardım ve katkılar.

BÖLÜM V

SON KURALLAR

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 29- Tüzükte yapılacak değişiklikler Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 olumlu oyuyla gerçekleşir.

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 30- Derneğin feshine ancak Genel Kurul oy hakkı bulunan üyelerin 2/3’sinin toplantıda bulunması koşuluyla karar verilebilir. Bu sayıda üye toplanmamışsa İkinci kez tüzüğe göre toplantıya çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Hazır bulunanların 2/3 oyuyla fesih kararı alınır. Fesih durumu Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.

MADDE 31- Derneğin feshine karar verildiğinde ya da kendiliğinden dağılmış sayılmasında tüm mal varlığı ve paraları, hak ve alacakları Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna intikal eder.

MADDE 32- Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Yasası ile Medeni Yasadaki ilgili kurallar uygulanır.

MADDE 33- 2003 yılında kurulan “Onkoloji Grubu Derneği” nin kurucuları aşağıda soyadlarına göre alfabetik sıra ile ad ve soyadları, unvan ve uzmanlık dalları, adres, tabiiyet ve vatandaşlık numaraları belirtilen kişilerdir.

KURUCULAR

Adı Soyadı ve Ünvanı
 Adresi Uzmanlık Dalı
 Tabiiyeti
Prof. Dr. Lale Atahan Uğur Mumcu Sokak No: 57 Daire 3,
Gazi Osman Paşa Ankara
Radyasyon Onkolojisi Profesörü Türk
Prof. Dr. Faruk Aykan Martı Blok 20/153, Ataköy İstanbul Tıbbi Onkoloji Profesörü Türk
Prof. Dr. Dinçer Fırat Hafta Sokak 14-1
Gazi Osman Paşa Ankara
Tıbbi Onkoloji Profesörü Türk
Prof. Dr. Fikri İçli Konutkent No: 2, Buketkent Mahallesi, Ankara Tıbbi Onkoloji Profesörü Türk
Prof. Dr. Münir Kınay Sahil evleri, Güler Cad. No:106, Narlıdere-İzmir Radyasyon Onkolojisi Profesörü Türk
Prof. Dr. Sait Okkan Göksu Evleri, Çamlık Cad. Yonca Sokak A8 A Göztepe -İstanbul. Radyasyon Onkolojisi Profesörü Türk
Prof. Dr. Necdet Üskent Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Yıldız Apt. No:30/10 Zühtüpaşa Mahallesi,
İstanbul.
Tıbbi Onkoloji Profesörü Türk

Kurucu Yönetim Kurulu

Başkan:

Prof. Dr. Dinçer Fırat

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Fikri İçli

Genel Sekreter:

Prof. Dr. Münir Kınay

Sayman:

Prof. Dr. Lale Atahan

Üyeler:

Prof. Dr. Faruk Aykan
Prof. Dr. Sait Okkan
Prof. Dr. Necdet Üskent