YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:

  1. Metastatik Renal Hücreli kanser tedavisinde tirozin kinaz inhibitörü seçiminde etkili olan faktörler (Çalışma koordinatörü: Dr. Semra Paydaş )
  2. İnterferon ve Anti-anjiohenik tedavi refrakter metastatik renal hücreli karsinomda nivolumab etkinliği ve yan etkileri (Çalışma Koordinatörü: Ozan Yazıcı)
  3. Farmakogenetik özelliklerin kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserli hastalarda abiroteron asetat yanıt ve toksisite ile ilişkisi. (Çalışma Koordinatörü : Dr. Yüksel Ürün)
  4. Türkiye’de Testis kanseri nedeniyle tedavi alan hastaların uzun dönem fertilite sonuçları. (Çalışma Koordinatörü: Dr.İsmail Beypınar)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:
Yok


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

  1. Testis Germ Hücre Tümörlü Hastalarda Kemoterapinin İmmün Yaşlanmadaki Rolü (Çalışmayı Sunan: Pınar Kubilay, Koordinatörü: Yüksel Ürün, Değerlendirme : Kabul edilmiştir. )
  2. Kasa İnvaziv Mesane Kanseri Olan Hastalarda Trimodal Tedavinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi (Çalışmayı Sunan : Neslihan Özyurt , Koordinatörü: Yüksel Ürün, Değerlendirme: Kabul edilmiştir. )
  3. Remisyondaki testis kanserli erkek hastalarda fantom testis sendromu ve post travmatik stres bozukluğunu etkileyen faktörler (Çalışmayı Sunan: Pınar Kubilay, Koordinatörü: Yüksel Ürün, Değerlendirme: Kabul edilmiştir.)