YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Relaps ve Refrektör hodgin lenfoma olgularda allogerek kök hücre hastaların uzun dönem takip sonuçları. (Asheven of int. Medicine) (Yüksek Doz)
 2. Oncologists Perspective on Conlidation Radiation Teraetment After Chemotherapy in Lymphoma: A Survery Study by the Lymphoma Working Commitee of the Turkish Oncology Group. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2017;18 (11):3149-3155.
 3. Nivolumab for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: real-life experience.Annals of Oncology 2017;28:2496-2502. Yazarlar isim listesinde Dr. Nuri Karadurmuş, Dr. Semra Paydaş, Dr. Alev Türker, Dr. Hüseyin Abalı ve Dr. İbrahim Barışta yer almaktadır. Türk Hematoloji Derneği ile TOG Lenfoma Grubu ortak yayını

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Endikasyon dışı kullanım başvurusu ile temin edilerek kullanılan Bendamustin adlı  ajana ait relaps ve refrakterlenfoma deneyiminin araştırılması (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). Bu ilacı kullanan toplam 75 (yetmişbeş) olguya ait veri toplandı, istatistiksel analizi yapıldı, makale yazıldı ve dergiye gönderildi.  (Lenfoma Grubu)
 2. Merkezlerden nodal ve ekstranodalprezantasyonlu Marjinal ZonLenfomaların klinik özelliklerine ait verilerin toplanması (proje sorumlusu Dr. Özgür Tanrıverdi). Katılan merkezlerden 67 (altmışyedi) olgu hakkında patoloji, klinik, laboratuvar ve sağkalım verilerinin toplandığı, olguların büyük çoğunluğunu mide MALT lenfomalarının oluşturduğu, makale yazımının tamamlandığı ve makalenin yazılarak dergiye gönderildiği öğrenildi. (Lenfoma Grubu)
 3. Hodkign Lenfoma hastalarda nakil sonrası ve öncesi NLR  (Çalışmayı  Sunan : Dr. Birol Yıldız  Çalışma Sorumlusu: Dr. Nuri Karadurmuş) (Yüksek Doz)

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Hodgkin lenfomada prognostik önemi olabilecek yeni bir skorun tanımlanması (IPS-3 skoru) ve bu skorun geçerliliğinin büyük bir hasta kohortunda valide edilmesi (Proje Sorumlusu : Dr. Semra Paydaş) TOG ve Türk Hematoloji Derneği bünyesindeki merkezlerden toplam 364 (üçyüzaltmışdört ) olguya ait verinin toplandığı öğrenildi. Bu verinin analizi 2017 Ulusal Hematoloji Kongresi’nde “sözlü Sunum” ve 2017 European Society for Medical Oncology kongresinde “poster” olarak yer aldı. (Lenfoma Grubu)
 2. Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma (NLPHL) olgularının retrospektif analizi (proje sorumlusu: Dr. Semra Paydaş) . Bu olguların ülkemizdeki epidemiyolojik verileri, hastalara yaklaşım ve takip verileri retrospektif olarak toplanarak, günümüze dek toplam 111 (yüzonbir) olguya erişilmiştir. Bu çalışmanın ilk analizleri 2018 European Hemotology Association (EHA) kongresinde “poster” ve 2018 Ulusal Hematoloji Kongresine “sözlü sunum”olarak yer aldı.  (Lenfoma Grubu)
 3. Testis kanseri tanısıyla otolog kök hücre transplatasyonu uygulanan hastalarda ICEve CE protokolleririn etkinlikleri açısından retrospektif karşılaştırılması. (Proje Sorumlusu : Dr. Birol Yıldız)

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Refrakter primer mediastinal B-hücreli lenfoma (PMBCL) ve gri zon lenfoma (GZL) olgulardında Türkiye tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Nuri Karadurmuş)
 2. Priferik T-Hücreli lenfoma (PTCL)- NOS, olgularında tedavi yaklaşımları ve sonuçları- Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). Bu çalışmada kemoterapi yaklaşımı standart olmayan PTCL-NOS olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Proje benimsendi, koordinatör merkez (Çukurova Üniversitesi ) tarafından veri toplama için formlar oluşturulması ve lokal etik kurul başvurusu yapılması planlandı.
 3. Primer refrakter ve relaps geliştirilmiş Hodgkin lenfoma(HL) olgularında tedavi yaklaşımları-Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş) Relaps/refrakter HL olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Proje benimsendi, koordinabör merkez (Çukurova Üniversitesi) tarafından veri toplama için formlar oluşturulması ve lokal etik kurul başvurusu yapılması planlandı.
 4. Sarkom hastalarda otolog kök hücre nakli öncesi sdmegetas (proje sorumlusu: Nuri Karadurmuş) (Yüksek Doz Grubu)
 5. Agresif tespenda da nakil öncesi total vücut sıvılarının uzun dönem tedavide incelenmesi (Proje Sorumlusu: Ramazan Acar)
 6. Ülkemizde Hastalık karaktere göre, YBI doz ve metod. (Proje Sorumlusu Züheyla Akgün)