YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:
Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:
1. Sınırlı Evre KHAK ‘de TNM Sınıflamasına Göre Yineleme Paternlerinin Belirlenmesi TOG ve TROD Grup Çalışması.(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş, Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 4-7 Aralık 2016 IASLC 17. Dünya Akciğer Kanseri Konferansında poster bildiri, Yayın aşamasında)

2. Eşzamanlı KRT Uygulanan Lokal İleri KHDAK Hastalarında Radyasyon Pnömonisi Riskini Artıran Faktörler TOG ve TROD Grup Çalışması(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş, Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 25-28 Eylül 2016 ASTRO’da Poster Bildiri, Yayın aşamasında)

3. ALK ve ROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap, Durumu:2018 Dünya akciğer kanseri kongresi (ALK) ve 2018 ESMO’da (ROS1) poster; 2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji kongresi sözel bildiri, makaleler yayın aşamasında

P1.01-45 – Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey SaadettinKılıçkap, Turkey, IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Monday, September 24, 2018.)

4. Yaşlı Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında haftalık PaklitakselleKarboplatinin 3 Haftalık veya Haftalık uygulanmasının Karşılaştırmalı Sonuçları (Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Derya Kıvrak Salim / P. Fulden Yumuk, Durumu:Geriatrik Onkoloji Sözel Bildiri, Makale tamamlandı, ’’CancerChemotherapyandPharmacology’’e 25.10.2018’de yüklendi, editörde)

5. Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik Önemi, Türkiye Verileri (Retrospektif)

(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: Ankara Üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar, diğer merkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler 2018 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi poster sunumu)

P2.01-40 – Prognostic Importance of Sarcopeni and Inflammatory Statements in Stage III Non Small Cell Lung Carcinoma SerapAkyürek, Turkey. IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Tuesday, September 25, 2018.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:
1. KüçükHücreliAkciğerKanserindeRelapsSonrasıKullanılanTedaviRejimlerininEtkinliği (Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Vildan Kaya, Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma yetersiz veri girişi nedeniyle şimdilik durdurulmuş. Grup değerlendirmesi: Projeyi koordinatör tekrar aktive etmek isterse yeniden değerlendirilecek.)

2. Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ProfilaktikKranyal Işınlama Sonrası Beyin Metastazı Gelişme Riskine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması(Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Arzu ERGEN, Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma daha aktive edilmemiş. Grup değerlendirmesi: Arzu ERGEN projenin yapılabilirliği açısından tekrar değerlendirecek, çalışma başlatılması durumunda diğermerkezlere haber verilerek verilerin toplanması planlanacaktır.)

3. ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda ALK Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Crizotinib Tedavisine Yanıt veSağkalım Sonuçlarının Karşılaştırılması (Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK, Çalışmanın mevcut durumu: Bütçe onaylandı. Kit siparişi verildi.Patoloji bloklarınınvarlığı ve yeterliliği açısından merkezler kontrol edecek, patolog Hocalar yardımcı araştırmacı olarak eklenecek. Grup değerlendirmesi: Tekrar merkezlere veri tabanları gönderilecek. Büge Öz analiz için yeterli dokunun bakılması için form hazırlıyor. Kitler aralıkta alınabilecek, laboratuarda standart oturduktan sonra örnekler çalışılacak.)

4. Akciğer kanseri tanısı ile definitifkemoradyoterapi uygulanan hastalarda serum insan epididimal protein 4 düzeyinin tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin incelenmesi (Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Güler Yavaş /Serap Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: Kit için bütçesi onaylanmış ve kit tedarik edilerek çalışma başlatılmış.Grup değerlendirmesi: Projenin tamamlanması için destek verilecek.)

5. MET gen overekspresyonu ve amplifikasyonu olan akciğer küçük hücreli dışı karsinom hastalarında klinikopatolojik korelasyon ve sağkalım analizi (Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Nalan Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: TOG’a proforma ile başvurulmuş, bütçe onayı hakemlerde, cevap bekleniyor. Grup değerlendirmesi: Bütçe onayından sonra tekrar merkezlere bilgi verilecek ve katılmak isteyen merkezler belirlenecek. )

6. Akciğer Kanseri Prognozunda Ve Metastaz Oluşumunda Eksozomlar İçerisinde Taşınan Biyomoleküllerin Rolü(Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Büşra Aksoy, Çalışmanın mevcut durumu: Koordinatöre ulaşılamadı. Grup değerlendirmesi: Proje koordinatör isterse tekrar değerlendirilecek.)

7. Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik Önemi, Türkiye Verileri (Prospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: Ankara üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar diğer merkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler dünya akciğer kongresi poster yapılmış. Diğer katılacak merkezler belirlenecek ve çalışma prospektif olarak başlanacak. Grup değerlendirmesi: Koordinatörler tekrar hasta alım ve dışlama kriterlerini bildirecek, bu bilgiler gruplara duyurularak hasta katmak isteyen merkezler belirlenecek. )

8. Yüksek riskli Evre 1 küçük-hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: gözlemsel prospektif klinik ilaç araştırması(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yeşim ERALP, Çalışmanın mevcut durumu: Yedi merkezden retrospektif veriler toplanmış ve analiz edilmiş.

Grup değerlendirmesi:
1. Hasta sayılarının artırılması için başka merkezlerinde katılımı sağlanması verilerin retrospektif olarak da yazılması planlandı.
2. Çalışmanın prospektifkarşılaştırmalı faz 2 yapılması için Sağlık Bakanlığı onam sürecinin tamamlanmasıve sonrasında çalışmanın merkezler belirlenmesi için üyelere bilgi verilmesi.

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:
1. Çalışmanın başlığı: Akciğer Kanserinde Radyokemoterapi Yanıtının PDL 1 Ekspresyonu İle İlişkisi (Prospektif)
Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şule Karabulut Gül
Grup içi değerlendirme: Prospektif olarak planlanan çalışmada evre 3 akciğer kanseri hastalar için çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi. Ayrıca çalışmaya alınacak hasta sayılarının istatistiksel destek alınarak belirlenmesi ve çalışmanın sonlanım noktalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. PDL 1 düzeylerinin bakılması için bütçe gereksinimi ve aynı zamanda prospektif çalışma olması itibarı ile yeterli hasta sayısının kaç merkezle ne kadar sürede sağlanabileceği hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılması önerildi. Tedavi öncesi ve sonrası serum PDL1 değerlerinin bakılmasının da eklenmesi projenin orjinalliğini arttırabilir, bu konunun da araştırılması önerildi.
Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışmanın yapılabilirliği konusunda gerekli değerlendirme ve fizibiliteler yapıldıktan sonra gruba tekrar sunulması

2. Çalışmanın başlığı: EGFR mutasyonu pozitif Akciğer kanserinde afatinib ile erlotinibin etkinliğinin gerçek hayat verileriyle
Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
Grup içi değerlendirme: Retrospektif olarak değerlendirme olarak yapılacak çalışmada erlotinib için uzun dönem takip süreleri tamamlanmış hasta sayısı fazla olarak bulunmasına karşın, afatinib 1. basamak tedavide kullanan hastaların tedavi yanıt sürelerinin karşılaştırılabilmesi için yaklaşık 1 yıldan daha uzun medyan takip sürelerine ihtiyaç olabileceği belirtildi. Exon 19 mutasyonu olan hastaların karşılaştırılacağı çalışmada toksisiteverilerininde kıymetli olacağı ve her iki ilacın yan etkilerininde ayrıntılı toplanıp (verilere ulaşılabilirse)değerlendirimesi uygun görüldü.
Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışmaya katılacak merkezlere veri tabanının ulaştırılarak çalışmanın başlatılması ve Afatinib kullanan hastalarında kullanım sürelerinin istatiksel analiz olarak değerlendirme yapılarak her iki ilacın karşılaştırma yapılabileceği döneme kadar beklenerek çalışmanın devam ettirilmesi uygun görüldü. Çalışmanın başlatılması için 1 ay içinde veri tabanının hazırlanarak TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere duyurulması planlandı.

3. Çalışmaların başlıkları: 2 AYNI PROJE
• İleriEvreKHDAK’i Olan OlgulardaOsimertinibTedavisininEtkinlikve Yan EtkilerinDeğerlendirilmesiTürkiyeverisi (Retrospektif) – Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
• T790M MutasyonuPozitifMetastatikAkciğerKanserindeOsimertinib’inTürkiyeVerilerininToplaGerçek Hayat VerilerininSaptanması – Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
Çalışma koordinatörleri/sorumluları: Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık; Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
Grup içi değerlendirme: 2 ayrı grup önerisi olarak sunulan çalışmanın tek bir çalışma olarak birleştirilmesi uygun görüldü. Türkiye verilerinin toplanmasını kıymetli olacağı belirtildi. Ana merkez olarak seçim için daha sonra proje sunan merkezlerin çalışmaya hasta dahil etme oranlarına göre karar verilmesi uygun görüldü.
Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı. Çalışmanın başlatılması için 1 ay içinde veri tabanının hazırlanarak, TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere duyurulması planlandı.

4. Çalışmanın başlığı: Fonksiyonel Dozimetre Anatomik Dozimetreye Göre Radyasyon Pnömonitisini Öngörmede Daha İyi bir Parametre Olabilir mi? – Ventilasyon/Perfüzyon Bazlı RT Planlaması (Prospektif)
Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
Grup içi değerlendirme: Çalışma önerisi kabul edildi. Ancak merkezler arasında parametrelerin eşitlik sağlamasındaki zorluk ve değerlendirmede farklılıklar olabileceği düşünüldü. Farklı merkezlerin aynı standartları sağlayabilmesinin zor olduğu ve aynı cihaz alt yapısına sahip merkezlerin çalışmaya katılabilmesinin uygun olabileceği önerildi. Ek tetkikler istenmesi PET, SPECT ayrıntılı değerlendirme ve etik kurul onay sorun olabilecek durumların belirlenmesi gerekliği belirtildi. Uygulanacak kemoterapinin de baştan belirlenmesi ve tercihen pnömonit yapmayacak bir kombinasyonun uygulanması -cisplatin/carboplatinetoposid- ve tedavi sonrası izlem zamanlarında da DLCO bakılması önerildi.
Çalışma ile ilgili grup kararı: Çok merkezli olarak yapmakta zorlanılacak bir çalışma olduğu için öncelikle tek merkez olarak çalışmanın yapılabilirliğinin fizibilitelerinin yapılarak, uygulanabilir olduğu düşünülürse projenin tekrar değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

5. Çalışmanın başlığı: Küçük Hücreli DışI Akciğer Kanserinde Radikal Torasik Radyoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile Korelasyonu-Çok Merkezli Prospektif Bir Çalışma
Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
Grup içi değerlendirme: Çok merkezli yapılabilir uygun bir çalışma olarak değerlendirildi. Çalışmanın etik kurul onayının da hazır olduğu belirtildi.
Çalışma ile ilgili grup kararı: Proje kabul edildi. Gruba hasta alım ve dışlama kriterleri iletilir iletilmez üyelere duyurulacak, katılacak merkezler etik kurul başvusuna eklenecek. Çalışma kısa sürede başlayabilir.

6. Çalışmanın başlığı: TIirozin Kinaz İnhibitörü Kullanan KHDAK Hastalarında Beyin Metastazlarına Yaklaşım ve Tedavi Sonuçları (Retrospektif)
Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet Öner Dinçbaş
Grup içi değerlendirme: Çalışma genel olarak kabul gördü. Ancak hasta gruplarının daha iyi tanımlanarak ayrı gruplar olarak dahil edilmesi uygun görüldü. ALK ve EGFR TKI kullanan hastaların ayrılması, beyin metastazlarına karşı etkinliği farklı olan TKI’ların ayrı olarak değerlendirilmesi önerildi.
Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı. Veri tabanının hazırlanması sonrasında grupların daha iyi tanımlanabilmesi sağlandıktan sonra merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak çalışmanın başlatılması uygun görüldü.

7. Çalışmanın başlığı: Hedef Ajan Tedavisi Uygulanan Oligometastatik KHDAK Olgularında Akciğer Sterotaktik RT’nin Sağkalım ve Akciğer Toksisitesine Etkisi
Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Meltem Dağdelen / Fazilet Öner Dinçbaş
Grup içi değerlendirme: Çalışma grup olarak olumlu değerlendirildi. Ancak çalışmaya dahil edilecek hasta grubunun daha iyi tanımlanması önerildi.Oligometastaz tanımının güncel yaklaşıma uygun yapılması; alım kriterlerinin tekrar düşünülmesi (tüm oligometastazlarmı alınacak, TKI altında oligoprogresyonolan hastalar mı dahil edilecek) tartışıldı. Genel olarak sadece primer tümördeki progresyonu olan hastaların sayısı az olacağı için, tüm oligoprogresyongözlenen vakaların tamamının çalışmaya dahil edilemesi uygun görüldü. Çalışmaya koordinatör merkez isterse Fulden Yumuk destek verecek
Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi.Veri tabanının hazırlanması sonrasında merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak çalışmanın başlatılması uygun görüldü.