• Başkan: İbrahim Petekkaya
  Başkan Yardımcısı: Erdinç Nayır
  Genç Araştırmacılar Alt Çalışma Grubu
  Ahmet Bilgehan Şahin
  Bahaddin Yılmaz
  Birol Ocak
  Bülent Karabulut
  Bülent Yalçın
  Can Azak
  Ebru Karcı
  Esra Korkmaz
  Ferhat Ekinci
  Fulden Yumuk
  Fulya Ağaoğlu
  Gülcan Bulut
  Halis Yerlikaya
  İbrahim Barışta
  İlknur Alsan Çetin
  M. Metin Şeker
  M. Serkan Alemdar
  Murat Ayhan
  Mustafa Halil Akbörü
  Mustafa Korkmaz
  Özgecan Dülgar
  Özlem Özdemir
  Özlem Ulusan Bağcı
  Ramazan Acar
  Sema Ertürk
  Serap Yücel
  Serdar Özkök
  Sevgi Erdem
  Seyda Gündüz
  Şahin Laçin
  Tarık Salman
  Ufuk Mert
  Yüksel Ürün
  Zuhat Urakçı
 • TOG
  18.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: GENÇ ARAŞTIRMACILAR GRUBU
  Toplantı tarihi:15.12.2022
  Başkan: H. İBRAHİM PETEKKAYA
  Başkan Yardımcısı: ERDİNÇ NAYIR
  Raportör: ERDİNÇ NAYIR

  Yayınlanan Çalışmalar (Son 1 yılda):

  1. Platin – basedchemotherapydoes not improvesurvival in patientswithnon-metastaticresectedtypicalcarcinoidtumors. Sahin AB, Melek H, Ocak B. Et al. MolClinOncol. 2022 Aug 9;17(4):146
  2. Real-life experience of patientswithsarcomatoidrenalcellcarcinoma: A Multicenterretrospectivestudy. ElvinaAlmuradova, Tuğba Başoğlu, Erdinç Nayır et.al. Neoplasma dergisinde yazı kabul edildi.

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar:

  1. Çalışmanın başlığı: Metastatikrenal berrak hücreli karsinom hastaları Nivolumab yanıtında etkili faktörlerin değerlendirilmesi
   Çalışmanın koordinatörü: Birol Ocak
   Durumu: Future Oncology gönderildi. Hakem değerlendirmesindedir
  2. Çalışmanın başlığı: Karaciğer SBRT uygulanmış hastalarda dozimetrik verilerle karaciğer nüks hastalığın ilişkisi
   Çalışmayı sunan: Züleyha Akgün
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Züleyha Akgün
   Durumu: 3 merkez, 87 hasta verisi, yayın aşamasındadır.
  3. Çalışmanın başlığı: Metastatik rektum kanserinde radyoterapisiz lokal nüks oranlarının belirlenmesi
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Elvina Almuradova
   Durumu: Çalışma yazıldı, dergiye gönderilme aşamasındadır.

  Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

  1. İnflamatuvar meme karsinomunun demografik Türkiye verileri
   Çalışmayı sunan: H. İbrahim Petekkaya
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Pınar Saip
   Durumu: Veri tabanı hazırlanıyor.

  Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: Safra yolları 2.basamak tedavi seçenekleri
   Çalışmayı sunan: Hilal Karakaş
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mehmet Ali Şendur
   Grup içi değerlendirme: Çalışma uygun görüldü. İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yolları kanserlerinin ayrı ayrı değerlendirilebileceği önerisinde bulunuldu.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
  1. Çalışmanın başlığı: Metastatikkolorektal kanserde cerrahi öncesi anti-VEGF'e karşı anti-EGFR'lerin karşılaştırılması
   Çalışmayı sunan: Furkan Ceylan
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Doğan Uncu
   Grup içi değerlendirme: Alım kriterlerinin ve primer sonlanım noktalarının tekrar değerlendirilmesi önerildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
  1. Çalışmanın başlığı: ALK mutasyonu pozitif ileri evre KHDAK hastalarında ikinci ve üçüncü kuşak ALK inhibitörleriyle birinci basamak tedavi sonrası tedavilerin etkinliği ve güvenliği: Gerçek yaşam verisi
   Çalışmayı sunan: Cihan Erol
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mehmet Ali Şendur
   Grup içi değerlendirme: Çalışmaya alınacak hasta sayısının istatistik ile değerlendirilmesi ona göre çalışma dizaynının yapılması önerildi.
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma revize edildikten sonra değerlendirilecek.
 • TOG
  17. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı:TOG Genç Araştırmalar Alt Çalışma Grubu
  Toplantı tarihi:
  Başkan :İBRAHİM PETEKKAYA
  Başkan Yardımcısı: ERDİNÇ NAYIR

  Yayınlanan Çalışmalar

  1.Klinik Araştırma İçin Taramaya Alınan Hastalarda Tarama Döneminde Araştırmadan Dışlanma Nedenlerinin ve Sağ Kalım Sonuçlarının Değerlendirilmesi. ONAYLANDI

  2.KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİ YENİDEN HEDEFLEMEK: HEDEFE YÖNELİK AJANLAR İLE BİRLİKTE KULLANIMDA ADİTİF ETKİSİ, REVİZE EDİLMESİ ÖNERİLDİ.

 • 47.AHMET BİLGEHAN ŞAHİN :AKCİĞER ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖRLERİN KLİNOPOATOLOJİ
  ÖNERİLER: ÇPK MERKEZ ÇALIŞMAYA HASTA KATARSA DAHA İYİ OLUR
  ONAY DURUMU: ONAYLANDI

  56.BİROL OCAK : METASTATİK RENAL BERRAK HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARI NİVOLUMAB YANITINDA ETKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÖNERİLER:-DİĞER MERKEZLERİN DE KATILMASI İYİ OLUR
  -SİSTEMİK İMMUNOTERAPİ YANIT SKORUNUN EKLENMESİ
  -EXEL OLUŞTURULARKEN DAHA ÖNCE ALDIĞI TEDAVİLER KAYD EDİLSİN
  ONAY DURUMU:ONAYLANDI

  7.DENİZ CAN GÜVEN : KORDOMA VE ALVEOLAR SOFT PART SARKOMLARDA HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ ETKİNLİĞİ
  ÖNERİLER: NADİR GÖRÜLEN HASTALIK OLDUĞU İÇİN BAŞKA MERKEZLERİN DE HASTA KATMASI UYGUN OLUR
  ONAY DURUMU:ONAYLANDI

  32.ELVİNA ALMURADOVA : METASTATİK REKTUM KANSERİNDE RADYOTERAPİSİZ LOKAL NÜKS ORANLARININ BELİRLENMESİ
  ÖNERİLER:-KURUMLARARASI RT UYGULAMA ZAMANI VE FARKI NEDENİYLE HANGİ HASTA GRUBUNUN SEÇİLMESİ KESİN BELİRLENECEKTİR.
  ONAY DURUMU: ONAYLANDI
  79.ELVİNA ALMURADOVA :İNFLAMATUAR PARAMETRELERİN İMMUNOTERAPİDE PREDİKTİF ÖNEMİ
  ÖNERİLER:-HASTALARDAN ALINACAK KAN ÖRNEKLERİNİN NE ZAMAN ALINACAĞININ KESİN BELİRLENMESİ:MESELA 0.1.3. AYLARDA
  -ALINACAK ÖRNEKLERDE RUTİN DIŞI YAPILACAK TESTLER İÇİN ETİK KURULU ONAYI ALINMASI VE BAP PROJESİ YAZILMASI
  -BAKILACAK PARAMETRELERE HMG DEĞERLERİNİN DE EKLENMESİ
  ONAY DURUMU:ONAYLANDI
  3.UFUK MERT:OVER KANSERİ HASTALARININ TANİ VE TAKİPİNDE BİYOBELİRTEÇ OLARAK EKZOSOMLAR
  ÖNERİLER:YOK
  ONAY DURUMU:ONAYLANDI
  54.YÜKSEL ÜRÜN:İMMUN DENETİM NOKTASI İNHİBİTÖRÜ TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA TEDAVİ YANITI İLE İLİŞKİLİFAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
  -ÖNERİLER: ÖRNEK ALMA ZAMANLARININ BELİRLENMESİ
  -KABUL DURUMU:ONAYLANMIŞTIR
  11.ZÜLEYHA AKGÜN:METASTATİK HASTALIKTA PULSED DOSE RATE RT VE İMMUNOTERAPİ ETKİNLİĞİ VE TOLERABİLİTESİ
  ÖNERİLER: RT DOZU UYGUN DEĞİLDİR
  ONAY DURUMU: KABUL EDİLMEMİŞTİR

  12.ZÜLEYHA AKGÜN :KARACİĞER SBRT UYGULANMIŞ HASTALARDA DOZİMETRİK VERİLERLE KARACİĞER NÜKS HASTALIĞIN İLŞKİSİ
  -ÇALIŞMAYA KATILACAK OLAN MERKEZLERİN BELİRLENMESİ
  ONAY DURUMU :KABUL EDİLMİŞTRİ

 • TOG
  13. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı
  17.11.2018
  Çalışma Grubu Raporu

  Grubun Adı: GENÇ ARAŞTIRMACILAR GRUBU
  Toplantı tarihi: 17.11.2018
  Başkan: İBRAHİM PETEKKAYA
  Başkan Yardımcısı: ERDİNÇ NAYIR
  Raportör: ERDİNÇ NAYIR
  Katılımcı Sayısı: 14

  Yayınlanan Çalışmalar (2016 ve 2017 yılında yayınlanmış ve yayına kabul edilmiş olan tüm grup çalışmaları.)

  1. ATTITUDES OF CANCER PATIENTS AFTER DIAGNOSIS:HOW CANCER AFFECTS SOCIAL LIFE? (TURKISH ONCOLOGY GROUP STUDY). Erdinç Nayır, Mahmut Bakır Koyuncu, Ece Esin, İbrahim Türker, Özgür Tanrıverdi, Mükremin Uysal, Özlem Er, Atakan Demir, Tülay Tüzel Akman, Kezman Nur Pilancı, Semra Paydaş, Muharrem Kocar, Pınar Saip, Saadettin Kılıçkap, Serdar Turhal, Turgut Kaçan. JBUON 2016:22(1) (TOG PROJE NO:002 )
  2. Tendency of CancerPatients, andTheirRelativestoUse Internet forHealth-relatedsearches: TurkishOncologyGroup (TOG) Study. Erdinç Nayır, Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Saadettin Kılıçkap, Serdar Turhal, Nilüfer Avcı, Kerem Okutur, Doğan Koca, Dilek Erdem, Hüseyin Abalı, Deniz Yamaç, Cemil Bilir, Turgut Kaçan. JBUON 2016;21(3):714-719 (TOG PROJE NO: 003)
  3. Is Change in Hemoglobin Level a PredictiveBiomarker of TyrosineKinaseEfficacy in MetastaticRenal Cell Carcinoma? A TurkishOncologyGroupStudy. Cemil Bilir, İbrahim Yıldız, Ahmet Bilici, Mahmut Ucar, Veli Berk, Yaşar Yıldız, Ozan Yazıcı, Gökşen İnanç İmamoğlu, Nuri Karadurmuş, Kezban Nur Pilancı, Erkan Arpacı, Özgür Tanrıverdi, Ebru Karcı, Süleyman Temiz, Erdinç Nayır, Esin Oktay, Pınar Dal, İbrahim Petekkaya, Ceyhun Varım, Hakan Cinemre. CancerInvest. 2017 Apr 21;35(4):248-255 (TOG PROJE NO:004) 
  4. Efficacy of metronomicvinorelbine in elderlypatientswithadvancednon-small-celllungcancerandpoorperformancestatus. C. Bilir, S. Durak, B. Kızılkaya, I. Hacıbekiroğlu, E. Nayır, H. Engin CurrentOncology, Vol. 24, No. 3, June 2017 (TOG PROJE NO: 006)

  Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

  1. Çalışmanın başlığı: Temozolamid yan etki datasının oluşturulması: Türkiye verileri (TOG PROJE NO:005 )
   Çalışmayı sunan: ERDİNÇ NAYIR
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: SEMRA PAYDAŞ
   Durumu: Yayın aşamasındadır.
  1. Çalışma başlığı: Kemoterapi alan hastalarda vitamin D düzeyinin değişimi (TOG PROJE NO: 007)
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: CEMİL BİLİR
   Durumu: Yazım aşamasındadır.
  1. Çalışmanın başlığı: Metastatik kolorektal kanser 2.basamak tedavisinde setuximab – FOLFİRİ / setuximab-FOLFOX protokollerini değerlendiren çalışma (TOG PROJE NO:008 )
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: NİLÜFER AVCI, ÖZGÜR TANRIVERDİ
   Durumu: Yayın aşamasındadır, dergiye gönderildi
  1. Çalışma başlığı: K-ras/N-raswild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda birinci sıra tedavide setuximab, panitimumab ve bevacizumab içeren rejimlerin etkinlik ve toksisite açısından değerlendirilmesi (OPTION Çalışması) (TOG PROJE NO:009 )
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: ÖZGÜR TANRIVERDİ
   Durumu: Yayın aşamasındadır.  
  1. Çalışma başlığı: Gebelik ve Meme Kanseri (Meme kanseri esnasında, tedavi sonrasında gebelik tespit edilen veya gebelik esnasında meme kanseri tanısı alan hastaların verileri) (TOG PROJE NO: 010)
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: PINAR DAL, NİLÜFER GÜLER
   Durumu: Yayın aşamasındadır.
  2. Çalışma başlığı: Relaps ve refrakterHodgkin ve Non-hodgkinlenfoma olgularında bendamustin kullanan hastaların Türkiye verileri (TOG PROJE NO: 011)
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: NURİ KARADURMUŞ, SEMRA PAYDAŞ
   Durumu: Yayın aşamasındadır. 
  1. Çalışma başlığı: Kanserde PD-1 inhibitörlerinin Türkiye verileri; Akciğer kanseri, malignmelanom, Hodgkinlenfoma ve RCC (TOG PROJE NO:012 )
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: NURİ KARADURMUŞ
   Durumu: Yayın aşamasındadır.  

  2. Çalışma başlığı: Akciğer kanserli hastalarda moleküler ve genetik gelişmelerin pratikte kullanımı anket çalışması (TOG PROJE NO: 013)
   Çalışma koordinatörü / sorumlusu: H.İBRAHİM PETEKKAYA, HÜSEYİN ABALI
   Durumu: Yayın aşamasındadır. 

   9. Çalışmanın başlığı: Kemoterapi alan kanserli hastalarda antiemetik ilaçların kullanımı konusunda Türkiye’lionkologlarınantiemetikklavuzlarına uyumuNO:016)
   Çalışmayı sunan: MURAT ARAZ
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: MURAT ARAZ
   BU ÇALIŞMA YAYINLANDI.

  Devam Eden Çalışmalar(Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut rurumu, Grup değerlendirmesi):

  1. Çalışmanın başlığı: İnflamatuvar meme karsinomunun demografik Türkiye verileri (TOG PROJE NO:014 )
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İBRAHİM PETEKKAYA / PINAR SAİP
   Çalışmanın mevcut durumu: Veriler güncellenecektir.
   Grup değerlendirmesi:  Çalışmaya devam edilecektir.

   2017 Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  2. Çalışmanın başlığı: LHRH sonrası, mensturasyonun yeniden başlamasını etkileyen faktörler, kalıcı menapoz olması ile LHRH sonrası menapoz olması arasındaki prognozNO:017)
   Çalışmayı sunan: İBRAHİM PETEKKAYA
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: İBRAHİM PETEKKAYA
   Grup içi değerlendirme:
  • Mensin tekrardan başlamasını etkileyen faktörleri değerlendirebilmek için mutlaka annenin menapoz yaşı bilinmelidir.
  • İki ayrı çalışma olması gerekmektedir.
  • Kriterler çok iyi belirlenmelidir.
  • LHRH analoglarının kullanım eğilimleri ile ilgili öncelikli bir çalışma yapılabilir.

  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.

  1. Çalışmanın başlığı: HER 2 pozitif erken evre meme kanserli hastalarda prognostik faktörler NO:018)
   Çalışmayı sunan: İBRAHİM PETEKKAYA
   Çalıma koordinatörü/sorumlusu: İBRAHİM PETEKKAYA
   Grup içi değerlendirme:
  • Buna benzer çok fazla çalışmanın olduğu, bu çalışmanın yapılması sonucunda çok değerli olmayacağı düşünceleri iletildi.
  • Kolon kanseri, GİST ve akciğer kanserinde HER 2’ye bakılmasının daha anlamlı olacağı önerisi geldi.
  • Trastuzumab alan ve progresyon gelişen hastalardaki risk faktörleriyle ilgili bir çalışma yapılabileceği önerisi geldi.

  Çalışma ile ilgili grup kararı: Red edildi.  Çalışma üzerinde biraz modifikasyonlar yapılarak tekrar sunulması önerildi.

  2018 Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

  1. Çalışmanın başlığı: METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA 2. SIRA TEDAVİDE FOLFİRİ +AFLİBERCEPT İLE FOLFİRİ BEVASİZUMAB PROTOKOLÜNÜN ETKİNLİĞİNİN VE TOLERABİLİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI(TOG PROJE NO:019 )
   Çalışmayı sunan: YAŞAR YILDIZ
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: YAŞAR YILDIZ
   Çalışma ile ilgili grup kararı: KABUL EDİLDİ.
  1. Çalışmanın başlığı: RAS MUTANT METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA 2.SIRA BEVASİZUMAB TEDAVİSİ İÇİN CEVABI ÖNGÖRMEDE PREDİKTİF KLİNİK BİR BELİTEÇ VAR MIDIR? (TOG PROJE NO:020 )
   Çalışmayı sunan: YAŞAR YIDIZ
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: YAŞAR YILDIZ
   Çalışma ile ilgili grup kararı: KABUL EDİLDİ
  1. Çalışmanın başlığı: UYKU POZİSYONUN PROSTAT KANSERİ RİSKİNDEKİ YERİ (TOG PROJE NO:021)
   Çalışmayı sunan: EMİNE PETEKKAYA
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İBRAHİM PETEKKAYA
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.
  1. Çalışmanın başlığı: UYKU POZİSYONUN MEME KANSERİ RİSKİNDEKİ YERİ (TOG PROJE NO:022)
   Çalışmayı sunan: İBRAHİM PETEKKAYA
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İBRAHİM PETEKKAYA
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.
  1. Çalışmanın başlığı: VİNFLUNİNE FOR ADVANCED BLADDER CANCER İN TURKİSH PATİENTS (VABTURP STUDY)(TOG PROJE NO:023 )
   Çalışmayı sunan: SERKAN DEĞİRMENCİOĞLU
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: GAMZE GÖKÜZ DOĞU
   Çalışma ile ilgili grup kararı: KABUL EDİLDİ
  1. Çalışmanın başlığı: Baş-Boyun Kanseri ve MetastatikKolorektal Kanserde Cetuximab Tedavisine Bağlı Gelişen Hipomagnezeminin Prediktif Rolü Var mıdır? -Türkiye verisi (TOG PROJE NO:024 )
   Çalışmayı sunan: NESLİHAN ÖZYURT
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: HAKAN AKBULUT
   Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.
  1. Çalışmanın başlığı: Preoperatif KRT sonrası opere ypT1-3N0M0 rektum kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri, prognozu ve tedavisi, Türkiye verisi (TOG PROJE NO:025)
   Çalışmayı sunan: ARZU YAŞAR
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: HAKAN AKBULUT
   Çalışma ile ilgili grup kararı: KABUL EDİLDİ.
  1. Çalışmanın başlığı: MEME KANSERİ HASTALARINDA ADJUVANT PAKLİTAKSEL KULLANIMINA BAĞLI NÖROPATİNİN VİTAMİN D DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ (TOG PROJE NO:026 )
   Çalışmayı sunan: ALİ OĞUL       
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: SEMRA PAYDAŞ
   Çalışma ile ilgili grup kararı: KABUL EDİLDİ.
  1. Çalışmanın başlığı: METASTATİK YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA PRİMER KİTLE REZEKSİYONUN KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİ (TOG PROJE NO:027 )
   Çalışmayı sunan: ZENEP ORUÇ
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: M.ALİ KAPLAN
   Çalışma ile ilgili grup kararı: KABUL EDİLDİ.
  1. Çalışmanın başlığı: ÇALIŞMA ANKET ÇALIŞMASI İDİ, BİZDE SUNULDU VE KABUL EDİLDİ(TOG PROJE NO:028 )
   Çalışmayı sunan: GÜLİZ DİRİMEN ARIKAN
   Çalışma koordinatörü/sorumlusu: SERDAL TURHAL
   Çalışma ile ilgili grup kararı: KABUL EDİLDİ.