Başkan: Semra Paydaş
Başkan Yardımcısı: İbrahim Barışta
Lenfoma ve Yüksek Doz Alt Çalışma Grubu
Bahaddin Yılmaz
Can Azak
Cengiz Karaçin
Fulden Yumuk
Fulya Agaoğlu
Gül Alço
Gülcan Bulut
Halis Yerlikaya
İlknur Alsan Çetin
Kamuran ibiş
Murat Ayhan
Nadiye Akdeniz
Özge Keskin
Özlem Ulusan Bağcı
Pelin Altınok
Ramazan Acar
Sevgi Erdem
Şahin Lacin
Umay Cenk
Yasemin Bölükbaşı
Zuhat Urakçı
Züleyha Akgün

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Lenfoma Çalışma Grubu Raporu

Yayınlanan Çalışmalar

Proje 2015-3: Endikasyon dışı kullanım başvurusu ile temin edilerek kullanılan Bendamustin adlı ajana ait relaps ve refrakter lenfoma deneyiminin araştırılması (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). Bu ilacı kullanan toplam 99 (doksandokuz) olguya ait veri “Effectiveness of Bendamustine in Relapsed or Refractory Lymphoma Cases: A Turkish Oncology Group Study.” adı ile Archieves of Medical Sciences adlı dergide 18 Şubat 2019 tarihinde online (doi.org/10.5114/aoms.2019.8300) olarak yayınlanmıştır. Çalışmada ilk isim olarak Nuri Karadurmuş yer almaktadır.
Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar (2016 ve 2017 yılı içinde Hasta alımı tamamlanmış, yazım aşamasında veya yayın için dergiye gönderilmiş olan tüm grup çalışmaları) (Çalışma başlığı, var ise yazar isimleri):

Proje 2015-4: Merkezlerden nodal ve ekstranodal prezantasyonlu Marjinal Zon Lenfomaların klinik özelliklerine ait verilerin toplanması (proje sorumlusu Dr. Özgür Tanrıverdi). Patoloji, klinik, laboratuvar ve sağkalım verilerinin toplandığı, olguların büyük çoğunluğunu mide MALT lenfomalarının oluşturduğu çalışma, “Demographical and Clinical Features of Marginal Zone Lymphomas: A Retrospective Study of Turkish Oncology Group (TOG)” başlığı ile makale haline getirilmiştir. Makalenin gönderildiği Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion adlı dergiden revizyon istendiği öğrenildi. Yazar listesinde Görkem Türkkan, Ali Alkan, Semra Paydaş, Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Nuri Karadurmuş, Abdullah Sakin, Süleyman Temiz, Erkan Arpacı, Mustafa Akın, Serkan Menekşe, Cenk Ahmet Şen ve İbrahim Barışta yer almaktadır.

Devam Eden Çalışmalar (Çalışmanın başlığı, Çalışma koordinatör ve sorumlularının isimleri, çalışmanın mevcut durumu, Grup değerlendirmesi):

Proje 2016-4: Hodgkin lenfomada prognostik önemi olabilecek yeni skorların (IPS-3 skoru ve IPS-4 skoru) tanımlanması ve bu skorun geçerliliğinin büyük bir hasta kohortunda valide edilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). TOG ve Türk Hematoloji Derneği (THD) bünyesindeki merkezlerden günümüze dek toplam yaklaşık 900 (dokuzyüz) olguya ait veri toplanmıştır. Bu verinin analizi daha önce 2017 Ulusal Hematoloji Kongresi’nde “sözlü sunum” ve 2017 European Society for Medical Oncology kongresinde “poster” olarak yer almıştır. Çalışma tekrar veri analizi yapılarak makale olarak gönderilme aşamasındadır.

Proje 2017-1: Nodüler Lenfosit  Predominant Hodgkin Lenfoma (NLPHL) olgularının retrospektif analizi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). Bu olguların ülkemizdeki epidemiyolojik verileri, hastalara yaklaşım ve takip verileri retrospektif olarak toplanarak, günümüze dek toplam 111 (yüzonbir) olguya erişilmiştir. Bu çalışmanın ilk analizleri 2018 European Hematology Association (EHA) kongresinde “poster” ve 2018 Ulusal Hematoloji Kongresi’nde “sözlü sunum” olarak yer almıştır. Çalışma tekrar veri analizi yapılarak makale olarak gönderilme aşamasındadır.

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

Proje 2019-1: Primer refrakter ve relaps geliştirmiş Hodgkin lenfoma (HL) olgularında tedavi yaklaşımları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Şahin Laçin). Bu retrospektif çalışmada primer refrakter / erken relaps geliştiren (12 ay içerisinde) / geç relaps geliştiren (12 aydan geç dönemde) /  ikincil relapsı olan HL olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir.

Proje 2019-2: Primer mediastinal B-hücreli lenfoma (PMBCL) ve gri zon lenfoma (GZL) olgularında Türkiye tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). Bu retrospektif çalışmada R-CHOP kemoterapisi ± radyoterapi ve DA-EPOCH-R protokolü gibi birinci basamak tedavi yaklaşımlarının yanısıra, relaps/refrakter olgularda kullanılan brentuximab vedotin, bendamustine, pembrolizumab/nivolumab ve diğer tedavi seçenekleri retrospektif olarak irdelenecektir. Koordinatör merkez (Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi) tarafından merkezlerden veri toplama için formlar oluşturulduğu ve lokal etik kurul onayı alındığı öğrenildi.

Proje 2019-3: Evre I/II, düşük IPI risk grubundaki (bulky hastalık dahil) diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DLBCL) olgularında, 3-4 kür kemoimmünoterapi sonrasında Radyoterapi alan ve almayan olguların progresyonsuz sağkalım (PFS) açısından retrospektif değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Yasemin Bölükbaşı)

Proje 2019-4: Radyoterapi ile tedavi edilen mide MALT lenfoması olgularının uzun süreli (özellikle 5 yılı aşan) izlemlerinin ve ölüm nedenlerinin retrospektif olarak irdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Şükran Şenyürek ve Dr. Yasemin Bölükbaşı)

Proje 2019-5: Kemoterapi ve Radyoterapi ile tedavi edilen primer santral sinir sistemi (SSS) lenfoması olgularında relaps paterninin incelenmesi. Bu amaçla radyoterapi alanlarının yanısıra ilk tanı ve relaps anındaki MRG görüntülerinin irdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Tuğçe Kütük ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Dicle Üniversitesi’nden Dr. Nadiye Akdeniz tarafından bu hasta grubunda “kemoterapi yaklaşımlarının” ayrıca değerlendirilmesi önerildi. Salondaki katılımcılar tarafından daha önce TOG Lenfoma Çalışma Grubu ve TOG SSS Çalışma Grubu bünyesinde Dr. Naciye Özşeker tarafından toplanan yaklaşık 80 (seksen) olgunun verisinin de bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtildi.

Tartışılan ve yürütülen projeler arasında, bu yıl için ödüle aday gösterilecek bir proje bulunmadığı düşünüldü.