Başkan: Serra Kamer
Başkan Yardımcısı: Mutlu Doğan
Kemik Yumuşak Doku Sarkomu Alt Çalışma Grubu
Baran Akagündüz
Bilgin Demir
Bülent Yalçın
Can Azak
Cihan Erol
Esra Korkmaz
Fazilet Dinçbaş
Ferhat Ekinci
Fulya Agaoğlu
Furkan Öztürk
Gamze Uğurluer
Gizem Kavak
Halis Yarlıkaya
Hüseyin Salih Semiz
M.Serkan Alemdar
Mehmet Artaç
Nadiye Akdeniz
Nazan Demir
Nurullah Zengin
Onur Y. Bolak
Pelin Altınok
Sevgi Erdem
Yavuz Anacak

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı'nda Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomu Alt Çalışma Grubu Toplantı Raporu

10.01.2020

16. Onkolojik Araştırma Çalıştay’ında Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomu Çalışma Grubuna gönderilen yedi çalışma önerisi araştırmacılar tarafından sunulmuştur.

 1. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: Metastatik alveolar soft part sarkomda hedefe yönelik tedavi etkinliği
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Muhammed Mustafa Atcı /Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.
 2. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: Metastatik yumuşak doku sarkomlarında trabectedin etkinlik ve tolerabilitesi
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Şaban Seçmeler / Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.
 3. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: Non metastatik osteosarkom hastalarında tedavi deneyimleri
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Muhammed Mustafa Atcı / Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.
 4. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: Desmoid Tümörlü Hastaların Klinikopatolojik Özellikleri ve Türkiye Gerçek Yaşam Verisi
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Dr Emrah Eraslan, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH
  Karar:Daha önceki yıllarda TOG bünyesinde toplanan ancak yayın haline dönmemiş olan Desmoid tümör verilerininde çalışmaya eklenmesine ve Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.
 5. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: İleri Evre GIST hastalarında Regorafenib Öncesi Tirozin Kinaz İnhibitörü Süresinin Diğer Klinikopatolojik Özelliklerle Birlikte Regrafenib Yanıtı Üzerine Olan Etkisi ve Regorafenib Tedavisi Sonuçları: Gerçek Yaşam Veri
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Dr Ömür Kaman, Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.
 6. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: Kaposi sarkomlu hastaların klinikopatolojik özellikleri ve bu hastaların yönetimi: Türkiye gerçek yaşam verisi
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: Dr. Mehmet Hadi Akkuş, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji EAH, Tıbbi Onkoloji Kliniği
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.
 7. Çalışma önerisi:
  Çalışma başlığı: Yumuşak doku sarkomlarında (YDS) pazopanip tedavisine standart dışı iyi yanıt veren hastalarda tedaviyi predikte eden  faktörlerin  saptanması
  Çalışma sunan araştırmacı ve merkez: ERTUĞRUL BAYRAM , SEMRA PAYDAŞÇukurova Üniversitesi Tıp FakültesiTIBBI ONKOLOJİ
  Karar:Projenin TOG yönetim kuruluna iletilmesine karar verilmiştir.

Çalışma önerileri online toplantıda tartışıldı ve yönetim kuruluna onaylanması için sunulmasına karar verildi.
Prof. Dr. Serra KAMER
Grup Başkanı

Doç. Dr. Mutlu Doğan
Grup Başkan Yardımcısı

TOG LENFOMA ÇALIŞMA GRUBU 2020 TOPLANTISI

TOG LenfomaÇalışma Grubu 2020 yılı toplantısı, 19 Aralık 2020 tarihinde, 16. Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı sırasında,Zoom uygulaması üzerinden, sanal ortamda yapıldı.

Tamamlanarak uluslararası makale veya uluslararası/ulusal bildiri haline getirilen projeler:

Proje 2015-4: “DemographicalandClinicalFeatures of MarginalZoneLymphomas: A RetrospectiveStudy of TurkishOncologyGroup (TOG)” başlığı ileIndianJournal of Hematologyand Blood Transfusion2020;36(4):640-645adlı dergide yayınlandı. Yazar listesi:Görkem Türkkan, Ali Alkan, Semra Paydaş, Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Nuri Karadurmuş, Abdullah Sakin, Süleyman Temiz, Erkan Arpacı, Mustafa Akın, Serkan Menekşe, Cenk Ahmet Şen ve İbrahim Barışta

Proje 2016-4:Hodgkinlenfomadaprognostik önemi olabilecek yeni skorların(IPS-3 skoru ve IPS-4 skoru)tanımlandığı,bu skorların geçerliliğinin büyük bir hasta kohortundavalide edildiği,ayrıca bu skorların lökosit lenfosit oranı (LLR) ve prognostiknütrisyonel indeks (PNI) ile ilişkilendirildiği çalışma(proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). TOG ve Türk Hematoloji Derneği (THD) bünyesindeki merkezlerdentoplam1060 (binaltmış) olguya ait veri toplandı.
Çalışma AmericanAssociation of CancerRearch (AACR) Virtual Meeting: Advances in MalignantLymphoma, 17-19 Ağustos 2020’de Virtual Poster Sunumu (PO-30) ve 46. Ulusal Hematoloji Kongresi, 28-31 Ekim 2020’de Sözel Sunum (SS-30) olarak yer almıştır.Bu iki sunum, proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş tarafından yapılmıştır. 46. Ulusal Hematoloji Kongresi’ndeyapılan sözel sunum, Klinik Hematoloji Bildiri Ödülü almıştır.

Proje 2018-1 (Proje 2019-2): Primermediastinal B-hücreli lenfoma (PMBCL) ve gri zonlenfoma (GZL) olgularında Türkiye tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş ve Dr. Ramazan Acar). Bu retrospektif çalışmada R-CHOP kemoterapisi ± radyoterapi ve DA-EPOCH-R protokolü gibi birinci basamak tedavi yaklaşımlarının yanısıra, relaps / refrakter olgularda kullanılan brentuximabvedotin, bendamustine, pembrolizumab / nivolumab ve diğer tedavi seçenekleri irdelenmek üzere planlanan çalışma. Koordinatör merkez olan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Etik Kurul Onayıalınmış, daha sonra toplam 10 (on) merkezden 87 (seksenyedi) olgu toplanarak değerlendirilmiş ve makale haline getirilerek gönderildiği dergi tarafında yayına kabul edilmiştir.

Yeniden gözden geçirilen 2019 Yılı projeleri:

Proje 2019-1: Primerrefrakter ve relaps geliştirmiş Hodgkinlenfoma (HL) olgularında tedavi yaklaşımları – Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Şahin Laçin). Bu retrospektif çalışmada primerrefrakter / erken relaps geliştiren (12 ay içerisinde) / geç relapsgeliştiren (12 aydan geç dönemde)/ ikincil relapsı olanHL olgularınınk demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Çalışma için Etik Kurul Onayı alınmıştır. Katılmak isteyen merkezlerin, çok merkezli çalışma konsorsiyum formunu doldurmaları ve kendi merkezlerinin de çalışmaya katkı yapmak istediğini belirten bölüm başkanı imzalı belgeyi koordinatör merkeze ulaştırmaları yeterli olacaktır

Proje 2019-3: Evre I/II, düşük IPI risk grubundaki (bulky hastalık dahil) diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DLBCL) olgularında, 3-4 kür kemoimmünoterapi sonrasında Radyoterapi alan ve almayan olguların progresyonsuzsağkalım (PFS) açısından retrospektifolarak değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Eyüb Yaşar Akdemir ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Etik Kurul onayı beklenmektedir.

Proje 2019-4: Radyoterapi ile tedavi edilen mide MALT lenfoması olgularının uzun süreli (özellikle 5 yılı aşan) izlemlerinin ve ölüm nedenlerinin retrospektif olarak irdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Şükran Şenyürek ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Etik Kurul onayı beklenmektedir.

Proje 2019-5: Kemoterapi ve Radyoterapi ile tedavi edilen primer santral sinir sistemi (SSS) lenfoması olgularında relapspaterninin incelenmesi. Bu amaçla radyoterapi alanlarının yanısıra ilk tanı ve relaps anındaki MRG görüntülerininirdelenmesi (proje sorumlusu Dr. Tuğçe Kütük ve Dr. Yasemin Bölükbaşı). Etik Kurul onayı beklenmektedir.

Proje 2019-6: Primer santral sinir sistemi (SSS) lenfomalarında tedavi rejimleri ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. Öncelikle sistemik kemoterapi yaklaşımları, tedavi yanıtı, sağkalım sonuçları ve prognostik faktörlerin incelenmesi(proje sorumlusu Dr. Nadiye Akdeniz). Çalışma için Etik Kurul Onayı alınmıştır. Katılmak isteyen merkezlerin,çok merkezli çalışma konsorsiyum formunu doldurmaları ve kendi merkezlerinin deçalışmaya katkı yapmak istediğini belirten bölüm başkanı imzalı belgeyi koordinatör merkeze ulaştırmaları yeterli olacaktır.

2020 Yılı yeni proje önerileri:

Proje 2020-1 (öneri sahibi Dr. Semra Paydaş):Son yıllarda JAK-STAT yolağının inhibe edilmesi, ilginç deneyimler olarak, olgu sunumları ya da küçük çalışmalar şeklinde sunulmaktadır.  Bu çalışmada, T hücreli non-Hodgkinlenfoma (özellikle PTCL-NOS alt grubunda) olgularında JAK-STAT yolağı çalışılacak, klinik veri ve tedaviye yanıt ile ilgili sonuçlar değerlendirilecektir. Tedaviye yanıt oranları ve niteliklerininyanısıra, tedaviye yanıtı predikte eden faktörlerinirdelenmesi amaçlanacaktır.

Proje 2020-2 (öneri sahibi Dr. Semra Paydaş):Non-Hodgkinlenfoma olgularında,brentuximabvedotin (BV) ve/veya immünoterapi deneyimlerinde tedavi etkinliği ve yan etkilerin değerlendirilmesi planlanmıştır.Bu tedavilerin hangi basamakta kullanıldığı ve kullanıldığı tedavi basamağına göre etkinliğinin farklı olup olmadığı gözden geçirilecektir.Biyobelirteç olarak CD30 ve PD-1/PD-L1 ekspresyonları araştırılacaktır.
Bu son iki proje (2020-1 ve 2020-2) önerisi ile ilgili yorum ve diğer önerilerinizi bekliyoruz.

2021 Yılının COVID-19 pandemisinin dünya ve ülkemiz için bir sorun olmaktan çıktığı, daha sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz.

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları Alt Çalışma Grubu Raporu

Yeni Proje Önerileri ve Grup Değerlendirmeleri

Yeni Çalışma Önerileri

Yeni Çalışma Önerileri (Çalışmanın başlığı, öneriyi yapan/eğer farklı kişiler ise sorumlu veya koordinatör isimleri) (çalışmanın grup değerlendirmesi-var ise öneriler ve kabul/revizyon/red kararı):

 1. Çalışmanın başlığı: Dermatofibrosarkom protüberans olgularında multidisipliner yaklaşım ve adjuvan radyoterapi sonuçları
  Çalışmayı sunan:  Uzm.Dr.Ayça İribaş Çelik
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Prof.Dr Emin Darendeliler
  Grup içi değerlendirme:  Olumlu.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG yönetimine sunulmasına karar verildi.
 2. Çalışmanın başlığı : Radyoterapiye bağlı sarkomların sıklığı, klinik özellikleri ve prognostik faktörlerin araştırılması
  Çalışmayı sunan:  Uzm.Dr.Ayça İribaş Çelik
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Uzm. Dr. Ayça İribaş Çelik
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG yönetimine zaman aralığı düzeltildikten sonra sunulmasına karar verildi.
 3. Çalışmanın başlığı : Ekstremite yumuşak doku sarkomlarında adjuvan kemoterapi sonuçları
  Çalışmayı sunan:  Uzm. Dr.Baran Akagündüz
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Uzm. Dr. Baran Akagündüz
  Grup içi değerlendirme : Olumlu
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Başlık değişimi sonrası TOG yönetimine sunulmasına karar verildi.
 4. Çalışmanın başlığı :  Kanser Tedavisinde Yenilikçi Bir Minimal İnvaziv Yöntem Olarak Elektrokemoterapi Tekniğinin Relaps/Refrakter Kaposi Sarkomu Tedavisinde Etkinliğinin Sınanması
  Çalışmayı sunan:  Prof.Dr.Nurullah Zengin
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu : Prof.Dr. Nurullah Zengin
  Grup içi değerlendirme :
  a) Katılımcılardan farklı platformlarda öneriler dinlendi.
  b) Çalışma dizaynı gözlemselden –erken faz çalışmaya değiştirilmesi tartışıldı.
  c) Proje önerisinde bütçe alt başlıklarına çalışmanın sigortasının eklenmesi ve bütçenin tekrar düzenlendikten sonra tekrar gözden geçirilmesine karar verildi.
  d) Merkez sayısı iki olması nedeni ile yönetim kurulunda tartışılması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: TOG yönetimine eleştiriler eşliğinde sunulacak.