Başkan: Fulden Yumuk
Başkan Yardımcısı: Ali Murat Tatlı
Akciğer Kanserleri Alt Çalışma Grubu
A. Gökçen Demiray
Ahmet Demirkazık
Ahmet Gülmez
Banu Atalar
Berna Yıldırım
Burak Tilki
Bülent Yalçın
Can Azak
Cengiz Kurtman
Cenk Umay
Çağlayan Seley Bedik Esen
Esra Korkmaz
Faruk Zorlu
Fazilet Dinçbaş
Ferhat Ekinci
Fulya Agaoğlu
Gamze Uğurluer
Gizem Kavak
Gülcan Bulut
Güler Yavaş
İlknur Aslan Çetin
İzzet Doğan
M. Bekir Hacıoğlu
M. Metin Şeker
M. Serkan Alemdar
Mehmet Artaç
Merve Öz
Nazım Cem Demircan
Nesrin Aktürk
Özge Keskin
Özlem Ulusan Bağcı
Pelin Altınok
Serap Akyürek
Serdar Özkök
Sevgi Erdem
Tuğba Başoğlu
Ufu Çiçin
Ufuk Mert
Zeliha Çopar
Züheyha Akgün

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Akciğer Çalışma Grubu Raporu

18 - 19 Aralık 2020

Grubun Adı: Akciğer Çalışma Grubu
Toplantı tarihi: 19 Aralık 2020, Saat 9:30-10:10
Başkan: P. Fulden YUMUK
Başkan Yardımcısı ve Raportör: Ali Murat TATLI
Katılımcı Sayısı:

Yayınlanan Çalışmalar:

 1. Çalışmanın başlığı: Eşzamanlı KRT Uygulanan Lokal İleri KHDAK Hastalarında Radyasyon Pnömonisi Riskini Artıran Faktörler TOG ve TROD Grup Çalışması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş
  Çalışma mevcut durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 25-28 Eylül 2016 ASTRO'da Poster Bildiri, Clinical Respiratuar Journal kabul edildi.
 2. Çalışmanın başlığı: EGFR Mutasyonu Pozitif Akciğer Kanserinde Afatinib Ile Erlotinibin Etkinliğinin Gerçek Hayat Verileriyle (Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Çalışma mevcut durum: Çalışma TTOD sanal kongre sözel bildiri ve en iyi sözel bildiri birincilik ödülü. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology kabul edildi.

Tamamlanmış ve yayın aşamasındaki çalışmalar:

 1. Çalışmanın başlığı: Sınırlı Evre KHAK 'de TNM Sınıflamasına Göre Yineleme Paternlerinin Belirlenmesi TOG ve TROD Grup Çalışması.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş
  Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 4-7 Aralık 2016 IASLC 17. Dünya Akciğer Kanseri Konferansında poster bildiri, Yeni evrelemeye göre tekrar yazıldı. Yayın aşamasında.
 2. Çalışmanın başlığı: ALK pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap
  Durumu:2018 Dünya akciğer kanseri kongresi (ALK) poster; 2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji kongresi sözel bildiri,plevral efüzyonlu hastalarda sağkalımWCLC 2019’da poster sunumu yapıldı. Makaleler tamamlandı dergi submit aşamasında.
  P1.01-45 - Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey SaadettinKılıçkap, Turkey, IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Monday, September 24, 2018.
 3. Çalışmanın başlığı: ROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap
  Durumu: 2018 ESMO’da (ROS1) poster, Makale yayına hazırlanıyor.
 4. Çalışmanın başlığı: Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik Önemi, Türkiye Verileri (Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek
  Çalışmanın mevcut durumu: Ankara Üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar, diğermerkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler 2018 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi poster sunulmuştu.6 merkez 461 hasta çalışma tamamlanmış. Makale yayın aşamasında.
  P2.01-40 - Prognostic Importance of Sarcopeni and Inflammatory Statements in Stage III NonSmall Cell Lung Carcinoma SerapAkyürek, Turkey. IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Tuesday, September 25, 2018.
 5. Çalışmanın başlığı:Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radikal Torasik Radyoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile KorelasyonuÇok Merkezli Prospektif Bir Çalışma
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
  Durumu: Çalışma 3 merkezli olarak tamamlandı. Veriler analiz edilmiş. Yayın aşamasında
 6. Çalışmanın başlığı: Yüksek riskli Evre 1 Küçük-hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: Çok Merkezli Retrospektif Çalışma
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yeşim ERALP
  Durumu: Yedi merkezden retrospektif veriler toplanmış ve analiz edilmiş. IASLC 2019 poster bildiri sunuldu. “P2.17-23 THE ROLE ADJUVANT CHEMOTHERAPY IN RESECTED STAGE 1 NSCLC WITH HIGH RISK FACTORS: A TURKISH ONCOLOGY GROUP STUDY”
  J BUON submit edilmiş.
 7. Çalışmanın başlığı: ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda ALK Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Crizotinib Tedavisine Yanıt ve Sağkalım Sonuçlarının Karşılaştırılması (Translasyonel)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK
  Çalışmanın mevcut durumu: Proje tamamlandı. 4. İmmunoonkoloji kongresi Sözel Bildiri Cancer Chemotherapt and Pharmacology değerlendirme aşamasında.
 8. Çalışmanın başlığı: Akciğer kanseri tanısı ile definitif kemoradyoterapi uygulanan hastalarda serum insan epididimal protein 4 düzeyinin tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin incelenmesi (Translasyonel)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Güler Yavaş /Serap Akyürek
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma hasta alımı tamamlandı ve kapatıldı. Son kalan kan örnekleri çalışılarak çalışma yayın aşamasına geçilecek.
 9. Çalışmaların başlıkları: Aynı amaçlı 2 ayrı proje birleştirildi.
  İleri Evre KHDAK'i Olan Olgularda Osimertinib Tedavisinin Etkinlik ve Yan Etkilerin Değerlendirilmesi Türkiye verisi (Retrospektif) - Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
  T790M Mutasyonu Pozitif Metastatik Akciğer Kanserinde Osimertinib'in Türkiye Verilerinin Toplanması - Gerçek Hayat Verilerinin Saptanması - Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur;Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
  Çalışma mevcut durum: 2 ayrı grup önerisi olarak sunulan çalışmanın tek bir çalışma olarak hasta alımı tamamlandı. Çalışma yazım aşamasında.

Devam Eden Çalışmalar

 1. Çalışmanın başlığı: Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ProfilaktikKranyal
  Işınlama Sonrası Beyin Metastazı Gelişme Riskine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması(Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Arzu ERGEN
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma daha aktive edilmemiş. Aktive edilmeyi bekliyor
  Grup değerlendirmesi: Arzu ERGEN projeninaktive edilmesi ve çalışma başlatılması durumunda diğermerkezlere haber verilerek verilerin toplanması planlanacaktır.
 2. Çalışmanın başlığı:Tirozin Kinaz İnhibitörü Kullanan KHDAK Hastalarında Beyin Metastazlarına Yaklaşım ve Tedavi Sonuçları (Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet Öner Dinçbaş
  Çalışma mevcut durumu: Etik kurul onay alındı.Sadece 1 merkez katılmış.
  Grup değerlendirme: TOG Akciğer Grubu olarak merkezlere duyurularak çalışmanın aktive edilmesi uygun görüldü.Devam eden diğer tirozin kinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan gruplardanda ortak destek sağlaması planlandı.
 3. Çalışmanın başlığı:Hedefli Ajan Tedavisi Uygulanan Oligometastatik KHDAK Olgularında Akciğer Sterotaktik RT’nin Sağkalım ve Akciğer Toksisitesine Etkisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Meltem Dağdelen / Fazilet Öner Dinçbaş
  Çalışma mevcut durum: Etik kurul tamamlanmış. Çalışma başlatılmış ve kendi merkezlerinden 9 hasta alınmış. Ancak halen diğer merkezlerden katılım destek sağlanmamış.
  Grup değerlendirilmesi: Çalışma için merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak destek sağlanması uygun görüldü. Ayrıca devam eden diğer tirozin kinaz inhibitörleri (hedef tedavi) verileri toplanan gruplardanda ortak destek sağlaması planlandı.
 4. Çalışmanın başlığı: Profilaktik Kranial Işınlama öncesi MRG'deki Beyaz Cevher Hasarı Kranial RT Sonrası Gelişebilecek Nörokognitif Fonksiyon Kaybı için Biyobelirteç Olabillir mi?
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Esra Korkmaz Kıraklı/Serdar Özkök
  Çalışma mevcut durum: 27.2.2020’de çok merkezli etik kurul kararı alındı. 16 merkezinhasta vermek istediği öğrenildi. Ancak pandemi sürecinde hasta ile doktor/psikoloğun yakın temasına neden olabilecek yaklaşık 20 dakika süren bilişsel testler nedeniyle, çalışmamız askıya alınmak zorunda kalındı.
  Grup değerlendirmesi: Pandemi sonlanınca çalışmanın aktiflenmesi planlanıyor. Bunun için pandemi sonlanınca merkezlere tekrar duyuru yapılması ve katılacak merkezlerin belirlenmesi gerekecek.
 5. Çalışma başlığı:Yaşlı (>70) Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer karsinomlu (skuamoz, adeno, diğer) hastalarda 1., 2., 3. ve diğer basamaklarda immünoterapi tedavisine yanıt, yanıtı etkileyen faktörler (yaş, komorbiditeler, önceki kt sayısı, tümör tipi, metastaz yeri, PD-L1, vb.), yan etki ve sağkalım sonuçlarının araştırılması ve karşılaştırılması- Türkiye verisi.
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Atike Gökçen Demiray / Arzu Yaren
  Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma daha aktive edilmemiş. Aktive edilmeyi bekliyor
  Grup değerlendirmesi: Atike Gökçen Demiray tarafından projenin aktive edilmesi veçalışma başlatılması durumunda diğer merkezlere haber verilerek verilerin toplanması planlanacaktır.

Yeni Çalışma Önerileri:

 1. Çalışmanın başlığı:MET Alterasyonu Bulunan Akciğer Adenokarsinom Hastalarında Crizotinib’in Etkinlik ve Yan Etki Değerlendirmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Gürbüz /Ahmet Demirkazık
  Grup içi değerlendirme: Çalışma olumlu karşılandı. Akciğer Adenokarsinom MET alterasyonlu hastalarda Crizotinib etkinlik verisi olarak çok merkezli retrospektif bir çalışma olarak yapılabilir. Çalışmada hastalarda MET alterasyonu öncesi veya eşzamanlı saptanan diğer mutasyonların da toplanması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Etik kurul onamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı.
 2. Çalışmanın başlığı:Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Atezolizumab’ın Etkinlik ve Yan Etki Değerlendirmesi, Gerçek Yaşam Verileri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Gürbüz /Ahmet Demirkazık
  Grup içi değerlendirme: Türkiye verisi olarak çok merkezli bir çalışma olarak yapılabilir olarak olumlu değerlendirildi.Çalışmaya erken erişim hastalarında dahil edilmesi planlandı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Etik kurul onamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı. Erken erişim aracılığıyla tedavi alan hastaların da gruba katılması için gerekli başvurular yapılacak.
 3. Çalışmanın başlığı: ALK Mutasyonu Pozitif, İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Birinci Basamak Alektinib Tedavisinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Gerçek Yaşam Verileriyle Değerlendirilmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Mutlu Hızal/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme: Çalışma olumlu değerlendirldi. Akciğer adenokarsinomlu ALK pozitif hastalarda 1. Basamak Alectinib gerçek yaşam verilerinin çok merkezli bir data olarak toplanması ve 200 hasta gibi sayılara ulaşılması planlandı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Daha önce toplanan crizotinib datası ile birleştirerek 1. seri tedavideki etkinlik ve yan etki verilerinin de gerçek yaşam verisinde kıyaslanabileceği önerildi. Etik kurulonamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı.

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Akciğer Alt Çalışma Grubu Raporu

Yeni Proje Önerileri ve Grup Değerlendirmeleri

Yeni Çalışma Önerileri

 1. Çalışmanın başlığı: Akciğer Kanserli Hastalarda Bağırsak Ve Tükrük Mikrobiyotasının Araştırılması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Özlem Ulusan/Tuncay GÖKSEL
  Grup içi değerlendirme: Akciğer kanseri hastalarda normal kişilere göre mikrobiata değişikliğinin saptanması ve bunun erken tanı, tedavi için yol göstereceğini düşünülürek yapılan prospektif bir çalışma. Çalışma grup içi genel kabul gördü ve güzel bir çalışma olarak değerlendirildi. Çalışma Temel Onkoloji grubundada sunuldu. Eğer çalışma daha sonrasında çok merkezli olabilirse akciğer grubu olarak da destek verilmesi planlandı. Buna göreçalışmanın net bütçesinintekrar hesaplanması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma öncelikle Temel Onkoloji ilişkili olduğu için ve o gruptada sunulan bir çalışma olarak destek verildi. Ancak Çalışmanın nihai olarak TOG yönetim çalışma iletimi ve bütçe talepleri için Temel Onkoloji Çalışma grubu olarak takip edilemesine karar verildi.
 2. Çalışmanın başlığı: Akciğer Kanseri Hastalarının Tanı Ve Takibinde Biyobelirteç Olarak Eksozomlar
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sevgi ERDEM/ Ayşe CANER
  Grup içi değerlendirme: Küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısında prediktif, tanısal ve monitör olabilecek biyobelirteç adaylarının belirlenmesini amaçlayan prospektifdizaynlı güzel bir çalışma olarak değerlendirildi.Çalışma Temel Onkoloji grubundada sunuldu. Eğer çalışma daha sonrasında çok merkezli olabilirse akciğer grubu olarak da destek verilmesi planlandı. Buna göre tekrar çalışmanın net bütçesinin hesaplanması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi.Çalışma öncelikle Temel Onkoloji ilişkili olduğu ve orada sunulan bir çalışma olarak destek verildi. Ancak Çalışmanın nihai olarak TOG yönetim çalışma iletimi ve bütçe talepleri için Temel Onkoloji Çalışma grubu olarak takip edilemesi kararı verildi.
 3. Çalışmanın başlığı:ProfilaktikKranial Işınlama öncesi MRG'deki Beyaz Cevher Hasarı Kranial RT Sonrası Gelişebilecek Nörokognitif Fonksiyon Kaybı için BiyobelirteçOlabillir mi?
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
  Grup içi değerlendirme: Çalışma yapılabilir ve önemli klinik katkısı olacak bir çalışma olarak değerlendirildi. Çalışma kaç merkez olarak planlandığı ve merkezler arsında görüntüleme ve yorumlama farkı için tek merkezli değerlendirme yapılması tartışıldı. Hedeflenen hasta sayısının belirlenmesi. Ayrıca hastalara uygulanan kognitif fonksiyon testlerinin yarım saat geçmeyecek testler olması yanında, hastanın kontrol değerlendirmede testleri ezbere hatırlamayacağı kadar uzun optimal ara sürelerin seçilmesi uygun görüldü.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Yan Etki,Destek Tedaviler ve İntegratif Çalışma Grubu ortak çalışma olarak devam etmesi uygun görüldü.
 4. Çalışmanın başlığı:Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) tanılı hastalarda PD- L1 Pozitifliğinin ve Mismatch tamir (MMR) Eksikliğinin İlk Seçim Antikanser Tedavi Etkinliğiyle SağkalımdaPrognostik ve Prediktif Rolünün Araştırılması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Tuğba BAŞOĞLU TÜYLÜ/ Perran Fulden YUMUK
  Grup içi değerlendirme: Çalışmanın planına PDL-2’nin de eklenmesi ve hasta sayısı için tekrar değerlendirmesi önerildi. Ekip çalışmanın çok merkezli yapmak için gönüllü olduğunu bildirdi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi.
 5. Çalışmanın başlığı:Radyoterapi Uygulaması Akciğer Dokusunda Otofaji ve Anjiogenezi Artırıyor mu? Radyoterapinin Akciğer Dokusu Üzerinde Etkisi ve Regülasyonunun Otofaji ve Anjiogenez Üzerinden İncelenmesi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Cengiz Kurtman
  Grup içi değerlendirme: Radyoterapinin hem normal hem de kanser hücrelerinde otofajiyi ve anjiogenezi indükleyerek dokuların tamiri ve kanserin büyümesini ve sağkalımını arttırdığını, hem de otofajinin ve anjiogenezin radyoterapiye dirençli kanserlerde hücresel ölümü nasıl etkilediği incelenmesi amaçlanan bir çalışma. Çalışma aynı zamanda Temel Onkoloji Çalışma Grubundada sunuldu. Çalışmanın Kinik sonlanım olarak radyoterapi ve onun indüklediği otofaji etkisinin hücre ölümü ilişkisi açılayıcı olabileceği ve klinik sonlanım noktasının tam anlaşılamadığı tartışıldı. Hayvan ve hücre kültürü çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi ve bu sonuçların grupla paylaşılması istenildi. 
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi.Çalışma öncelikle Temel Onkoloji ilişkili olduğu için ve orada sunulan bir çalışma olarak destek verildi. Ancak Çalışmanın nihai olarak TOG yönetim çalışma iletimi ve bütçe talepleri için Temel Onkoloji Çalışma grubu olarak takip edilmesine karar verildi.
 6. Çalışmanın başlığı:Yaşlı (>70) Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer karsinomlu (skuamoz,adeno,diğer) hastalarda 1., 2., 3. ve diğer basamaklarda immünoterapi tedavisine yanıt, yanıtı etkileyen faktörler (yaş,komorbiditeler,önceki kt sayısı,tümör tipi,metastaz yeri,PD-L1, vb.),yan etki ve sağkalım sonuçlarının araştırılması ve karşılaştırılması-Türkiye verisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Atike Gökçen Demiray / Arzu Yaren
  Grup içi değerlendirme: Geriatrik hasta grubunda yapılacak immunoterapinin etkinlik ve toksisite verileri değerli olacağı düşünüldü. Çalışma grup içinde olumlu karşılandı.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışma etik kurul onam alınarak veri tabanı oluşturularak çok merkezli olarak başlatılması uygun görüldü. Etik kurul onamı sonrası veri tabanı akciğer çalışma grubu olarak merkezlere iletilerek çalışma başlatılması planlandı.
 7. Çalışmanın başlığı:Metastatik KHDAK hastalarında likid biyopside progresyonu göstermede ctDNA’nın potansiyel rolü ve değişen mutasyon profilinin ortaya konması
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Atike Gökçen Demiray / Arzu Yaren
  Grup içi değerlendirme: Çalışmada görüntüleme tetkikleri progresyon değerlendirme yapılan hastalaradaeş zamanlı olarak yapılan periferik kandan ctDNA ile daha erken hastalık progresyonu saptamayı amaçlıyor. Klinik sonlanım noktasının net olmaması,çalışma grubunun daha net belirlenmesi, 2 aylık rutin görüntüleme ve çok sık aralıklı yapılacak ctDNA ölçümü açısında çalışmanın tekrar revizyondan geçirilmesi ve optimal takip süreleri ve bu şartlarda hedeflenen hasta popülasyonu için maliyet analiz yapılması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışmanın önerilenrevizyon ve fizibilite sonrası tekrar değerlendirilmesi önerildi.
 8. Çalışmanın başlığı:Evre I Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Stereotaktik Beden Radyoterapi Sonrası Takipte Dolaşan Tümör Hücrelerinin Yeri
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Pervin HÜRMÜZ
  Grup içi değerlendirme: Çalışmanın amacının daha net olması gerekliliği; izlem süresinin 2 yıl planlanan çalışma süresine ek 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl olarak planlanması; ctDNA tetkiklerinin sayısının 9 kan örneğinden azaltılarak bazal, SBRT’nin 1. Ayı ve progresyonda olmak üzere 3’e indirilmesi; radyolojik değerlendirmede dış merkezden gelen görüntülemelerin olacağı, buna ait sorunlar olabileceği ve aksiyon planının projede ayrıntılı açıklanması; çalışmaya “hastaların patolojik/histolojik tanısı olması”nın eklenmesi önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi.