Başkan: Melis Gültekin
Başkan Yardımcısı: Zafer Arık
Jinekolojik Kanserler Alt Çalışma Grubu
Berna Yıldırım
Burak Tilki
Can Azak
Cengiz Karaçin
Cenk Umay
Çağlayan Selege Bedük Eren
Ebru Karakaya
Elvina Alminzadara
Esra Korkmaz
Ferhat Ekinci
Gizem Kavak
Gülcan Bulut
Güler Yavaş
Hüseyin Salih Semiz
İlknur Aslan Çetin
M. Serkan Alemdar
Metin Pehlivan
Nesrin Aktürk
Özge Keskin
Özlem Ulusan Bağcı
Pelin Altınok
Serap Akyürek
Serap Yücel
Sevgi Erdem
Ufuk Mert

16. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Jinekolojik Kanserler Alt Çalışma Grubu Raporu

Çalışma Grubu Başkanı:
Doç. Dr. Melis Gültekin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Zafer Arık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Medikal Onkoloji Bilim Dalı

Bu yıl toplam 2 proje sunulmuştur. Her iki proje gözlemsel çalışmadır ve oy birliği ile yapılabilir bulunmuştur. İki proje ile ilişkili olarak öneriler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Metastatikover kanserinde bevacizumabbazlı tedavinin etkinlik ve tolerabilitesinin değerlendirilmesi.
  Gözlemsel çalışma
  Projeyi öneren kişi: Dr. Muhammed Mustafa Atcı (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi)
  Çalışma koordinatörü: Doç. Dr. Şener Cihan (Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi), Doç. Dr. Abdullah Sakin (Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi)
  Öneriler:Çalışmanın oy çokluğu ile yapılabilir olduğu belirtildi. Endikasyon dışı onayının kontrol edilmesi, etik kurul izninin alınması ve çalışma başlığının netleştirilmesi önerildi. Veri tabanı oluşturulduktan sonra öncelikle çalışma grubu başkanı ve başkan yardımcısı ile paylaşılarak öneriler alınacak (örn. proteinüri gibi parametrelere de bakılması önerildi). Takiben veri tabanının son şekli çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlere gönderilecek.
 2. Uterusun nadir tümörleri: Uterinkarsinosarkomlar, Türkiye verileri.
  Gözlemsel çalışma
  Projeyi öneren kişi: Dr. Hacer Demir (Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
  Çalışma koordinatörü: Dr. Hacer Demir
  Öneriler: Çalışmanın oy çokluğu ile yapılabilir olduğu belirtildi.Karsinosarkomların nadir görülen tümörler olması nedeniyle özellikle tedaviye ilişkin parametrelerin ayrıntılı olarak veri tabanına eklenmesi önerildi (radyoterapi özellikleri,radyoterapi-kemoterapi zamanlaması vb.) Veri tabanı oluşturulduktan sonra öncelikle çalışma grubu başkanı ve başkan yardımcısı ile paylaşılarak öneriler alınacak. Etik kurul izninin alınmasını takiben veri tabanı çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılacak. Ayrıca bu çalışmaya ek olarak, aynı hasta grubunda moleküler prognostik grupların değerlendirmesini içeren yeni bir proje önerisinin 2021 yılında sunulması önerildi.
  Geçen yıl ise aşağıda başlıkları verilen toplam 10 proje sunulmuştur. Bu projelerden Cengiz Karaçin’e ait 2 numaralı projenin verilerinin toplandığı öğrenilmiştir. Çalışma yazım aşamasındadır. Diğer proje önerilerine ilişkin ise geri dönüş olmamıştır.
 1. Radyoterapi dirençli ve duyarlı serviks kanserinde karşılaştırmalı proteomiks ve biyoinformatik analizler ile biyomarkırların belirlenmesi.
  Dr. Gülin Kavakalan, Dr. Sevgi Erdem (Ege Üniversitesi Temel Onkoloji AD)
 2. Nüks düşük dereceli serözoverCa’debevacizumab etkinliği.
  Dr. Cengiz Karaçin (Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)
 3. Definitifkemoradyoterapi ile tedavi edilen hastalarda Türkiye datası: Gerçek yaşam verileri.
  Dr. Ozan Cem Güler (Başkent Üniversitesi Adana UAM Radyasyon Onkolojisi AD)
 4. Evre III-IVA endometrioid tip uterin kanserinde adjuvan tedavi seçimi: Çok merkezli hasta verilerinin değerlendirilmesi.
  Dr. Zeliha Güzelöz Çapar (SBÜ Tepecik EAH Bornova Onkoloji Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Birimi)
 5. Birinci seri platin bazlı kemoterapi sonrası BRCA mutasyon taşıyıcılarında kemoterapi toksisitesi sıklığı.
  Dr. Naziye Ak (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD)
 6. Kemik metastazlı over kanserli hastalarda prognoz ve risk değerlendirmesi.
  Dr. Naziye Ak (İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD)
 7. Primer jinekolojik kansere bağlı beyin metastazlı hastaların klinikopatolojik ve tedavi özellikleri ile sağkalım oranlarının incelenmesi.
  Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
 8. Evre II uterusendometrioidadenokanserinderekürrens ve sağkalım özellikleri ile adjuvan tedavi paterni.
  Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
 9. Geniş alan radyoterapi ve eşzamanlı kemoterapi ile tedavi edilen paraaortik lenf nodututulumluserviks kanserinde elde edilen sonuçlar.
  Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)
 10. Evre I endometrioidadenokarsinomluendometrium kanserinde tümör boyutu ve lenfovaskülerinvazyonunprognostik önemi.
  Kamuran İbiş (İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD)

15. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı Jinekoloji Çalışma Alt Grup Toplantısı

RADYOTERAPİ DİRENÇLİ VE DUYARLI SERVİKS KANSERİNDE KARŞILAŞTIRMALI PROTEOMİKS VE BİYOİNFORMATİK ANALİZLER İLE BİYOMARKIRLARIN BELİRLENMESİ
Dr. Gülin Kavakalan, Dr. Sevgi Erdem
Yeni Çalışma Önerileri

Ege Üniversitesi Temel Onkoloji AD
Çalışmayı sunan ve projede ismi geçen Dr. Ufuk Mert katılımcıların çalışma protokolü, diğer merkezlerin çalışmaya nasıl katılabilecekleri ya da kan örneklerini nasıl göndereceklerine ilişkin sorulara yanıt veremedi.
Çalışma translasyonel çalışma olarak belirtilmiş ancak metinde gözlemsel kohort çalışma olarak da geçiyor. Ancak hastalarda belirli süreçlerde kan alınacak olması nedeniyle çalışma tipinin iyi tanımlanması ve etik kurul izinlerinin öncelikle alınması önerildi.
Ek olarak ctDNA da değerlendirilmesinin literatüre ek katkı sağlayabileceği belirtildi.

 1. NÜKS DÜŞÜK DERECELİ SERÖZ OVER CA’DE BEVACİZUMAB ETKİNLİĞİ
  Dr. Cengiz Karaçin
  Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanınınçalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 2. DEFİNİTİF KEMORADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA TÜRKİYE DATASI: GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
  Dr. Ozan Cem Güler
  Başkent Üniversitesi Adana UAM Radyasyon Onkolojisi AD
  Proje önerisi için doldurulması gereken ‘’TOG Proje Başvuru Formu’’nun eksik olduğu görüldü.
  Çalışma başlığında definitif serviks kanserli hastalar için veri tabanı oluşturulması hedeflenmiş ancak çalışma içinde postoperatif olgularında çalışmaya dahil edileceği belirtilmiş. TROD jinekoloji çalışma grubu tarafından postoperatif serviks kanserli hastalara ilişkin çalışmanın şu an yapılıyor olması nedeniyle araştırmacının yalnızca definitif serviks kanserli olgulara ilişkin bir veri tabanı oluşturması önerildi.
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 3. EVRE III-IVA ENDOMETRİOİD TİP UTERİN KANSERİNDE ADJUVAN TEDAVİ SEÇİMİ: ÇOK MERKEZLİ HASTA VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Dr. Zeliha Güzelöz Çapar
  SBÜ Tepecik EAH Bornova Onkoloji Merkezi, Radyasyon Onkolojisi Birimi
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Ancak, özellikle diğer merkezlerde bu evredeki olgulara eş zamanlı KRT uygulayan merkezler varsa, bu olgular ile ardışık/sandviç tedavi veya yalnız kemoterapi uygulayan merkezlerin datalarının karşılaştırılmasının literatüre ek katkı sağlayabileceği düşünüldü. Çalışmaya mutlaka jinekolog onkolog ve medikal onkologların da dahil edilmesi önerildi.
  Tedavi rejiminin seçimine ilişkin kriterlerin de veri tabanına ayrıntılı olarak eklenmesi önerildi (KT sonrası RT, KT, RT vs.).
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 4. BİRİNCİ SERİ PLATİN BAZLI KEMOTERAPİ SONRASI BRCA MUTASYON TAŞIYICILARINDA KEMOTERAPİ TOKSİSİTESİ SIKLIĞI
  Dr. Naziye Ak
  İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın, ülkemizde toksisite bilgilerinin dosyalara kaydedilme oranlarının çok düşük olması nedeniyle toksisite oranlarının olduğundan daha düşükmüş gibi çıkabileceği ve net sonuçlara ulaşılmasınınzor olabileceği düşünüldü. Ayrıca eskiden yalnızca aile öyküsü olan hastalarda BRCA bakılıyor olmasının da bias yaratabileceği belirtildi.
  Diğer bir önemli nokta ise çalışmada BRCA mutasyonu olanlarla olmayan hastalardaki toksisite oranlarının karşılaştırılacağı belirtilmiş. Bu açıdan merkezler tüm over kanserli hasta datasını veri tabanına dahil etmekte güçlük yaşayacaklarını ve birçok merkezin tüm datayı araştırmacılarla paylaşmak istemeyebileceklerini belirttiler. Bu nedenle çalışma için yalnızca BRCA mutasyonu olan hasta verilerinin toplanmasının daha yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Veri tabanı oluşturulmadan önce çalışmanın bu kısıtlılıklarının tekrar gözden geçirilmesi önerildi. Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 5. KEMİK METASTAZLI OVER KANSERLİ HASTALARDA PROGNOZ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
  Dr. Naziye Ak
  İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji BD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışma için katılımcılar tarafından, çalışmaya katılan merkezlerin tüm over kanserli hasta sayılarını ve bu hastalar içinden kaçında kemik metastazı olduğunu veri tabanında belirtilmesinin yapılabilir olduğu ancak tüm over kanserli hasta verilerinin veri tabanına kaydedilmesinin yapılabilirliğinin düşük olduğu vurgulandı. Ayrıca birçok merkezin tüm datayı araştırmacılarla paylaşmak istemeyebilecekleribelirtildi. Bu nedenle çalışma için yalnızca kemik metastazı olan hasta verilerinin toplanması önerildi.
  Veri tabanı oluşturulmadan önce çalışmanın bu kısıtlılıklarının tekrar gözden geçirilmesi önerildi. Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 6. PRİMER JİNEKOLOJİK KANSERE BAĞLI BEYİN METASTAZLI HASTALARIN KLİNİKOPATOLOJİK VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ İLE SAĞKALIM ORANLARININ İNCELENMESİ
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 7. EVRE II UTERUS ENDOMETRİOİD ADENOKANSERİNDE REKÜRRENS VE SAĞKALIM ÖZELLİKLERİ İLE ADJUVAN TEDAVİ PATERNİ
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 8. GENİŞ ALAN RADYOTERAPİ VE EŞZAMANLI KEMOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN PARAAORTİK LENF NODU TUTULUMLU SERVİKS KANSERİNDE ELDE EDİLEN SONUÇLAR
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Ancak veri tabanına hastalara uygulanan kemoterapi(neoadjuvan/adjuvan?) bilgisinin de ayrıntılı olarak eklenmesi önerildi.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.
 9. Evre I endometrioid adenokarsinomlu endometrium kanserinde tümör boyutu ve lenfovasküler invazyonun prognostik önemi
  Kamuran İbiş
  İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi AD
  Retrospektif olarak planlanan bu çalışmanın katılımcı çoğunluğu ile yapılabilir olduğu düşünüldü.
  Ancak çalışma gücünün arttırılabilmesi için mutlaka çalışmaya cerrahi sonrası adjuvan tedavi uygulanmayan hasta grubunun da eklenmesi önerildi. Bu açıdan çalışmaya katılmak isteyen merkezlerin jinekolog onkologları ile işbirliği yapılması gerektiği belirtildi. Aksi takdirde çalışmanın baştan yanlı olacağı belirtildi.
  Gerekli etik kurul izni alındıktan sonra araştırmacı tarafından oluşturulan veri tabanının çalışmaya katılmak isteyen diğer merkezlerle paylaşılması planlandı.