YÜKSEK DOZ ÇALIŞMA GRUBU

TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR;

 1. Testis kanseri yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre nakli yapılan hastaların Türkiye verileri.


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR;

 1. Extfrorgonadal mediastanel germ hücreli tümörlerin genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım verilerinin incelenmesi.


PLANLANAN ÇALIŞMALAR;

 1. Testis kanserinde tek doz ve double-tandem nodül yapılacak vakaların değerlendirmesi.
 2. Ewing ve osteosarkom nüks/ refrakter vakalarda yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre naklinin erken incelenmesi.
 3. Relaps/Refrakter Hodgin lenfoma olgularında otolog kök hücre nakil öncesi Brentuximab vedatin tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi.
ERKEN ve GEÇ YAN ETKİLER

TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR;

 1. Eş zamanlı kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri KHDAK hastalarında radyasyon pnömonisi riskini arttıran faktörlerin araştırılması.
 2. Preoperatif kemoradyoterapi uygulanmış rektum kanserli hastalarda geç dönem yan etkiler ve yaşam kalitesi.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR;

 1. Preoperatif radyoterapi uygulanması planlanan rektum kanserli olgularda erken ve geç dönem yan etkilerin ve yaşam kalitesinin değerlendirildiği çok merkezli prospektif klinik çalışma.
 2. Çok merkezli kemoterapi ilişkili akut infüzyon reaksiyonları.

PLANLANAN ÇALIŞMALAR;

 1. Filgrastim ve lenograstim kullanan hastalarda görülen kemik ağrısı yan etkisinin tedavi ve diğer lenograstim kullanan hastalarda görülen kemik ağrısı yan etkisinin tedavi ve diğer klinik-patolojik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması.
AKCİĞER KANSERİ

TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR;

 1. Sınırlı evre KHAK’de TN sınıflamasına göre yineleme paternlerinin belirlenmesi.

PLANLANAN ÇALIŞMALAR;

 1. Metastatik KHDAK erken ve geç palyatif radyoterapinin etkinliğinin karşılaştırılması.
KEMİK VE YUMUŞAK DOKU SARKOMLARI

PLANLANAN ÇALIŞMALAR;

 1. Retroperitoneal sarkomlarda klinesyen yönelim anket çalışması.
 2. Osteosarkomada neodjuvan farklı kemoterapi rejimleri ile nekroz oranı karşılaştırılması.
 3. Sarkoma nedeniyle tedavi görmüş olan hastalarda 2. Maligniteler: retrospektif analiz.
TEMEL ONKOLOJİ

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR;

 1. Tümör hücresinin immün sistemden kaçışının 2 farklı yol ile engellenmesi ; Nano partikül bazlı MHC-1 expresyonu ve indolamin 2,3 deoaksijenaz inhibisyonu. (Dr. Cemil Bilir)
 2. Primer glioblastomada temozalamid direncinin inhibisyonunda diethylamine NONOate’nin rolü. (Dr. Mehmet Taşpınar)
 3. Evaluation of potential carcinogenicity of daily used products. (Dr. Mustafa Özdoğan)
 4. In vitro genotoxicity and cytotoxicity of E-Cigarette liquids on human derived cell lines. (Dr. Mustafa Özdoğan)
 5. Hepatosellüler kanserde hücre içi çinko taşıyıcılarının teşhis ve prognozda kullanılması. (Dr. Verda Bitirim)
 6. Türk toplamında kolorektal kanser riski ile asosiye SNP’lerin belirlenmesi. (Dr. Hilal Özdağ)
 7. Retinoblastomlu hastalarda RB1 geninin promotör bölgesindeki metilasyon değişikliklerinin araştırılması. (Dr. Hülya Yazıcı)
 8. Polietil glikol ile kaplanan ve doxorubicin yüklenen grafen nanotaşıyıcılarının üretimi ve bu nanotaşıyıcıların mem kanser hücresi üzerinde sitotoksik etkisi lipid profilleri ve lipit metabolizmasında görev alan bazı proteinlerin gen ekspresyonlarının incelenmesi.(Dr. Neşe Keklikcioğlu Çakmak)

ÖNERİLEN ÇALIŞMALAR;

 1. Sentinel lenf nodu örneklemesinde hedeflenmiş nanopartikül bazlı görüntüleme.
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

ÖNERİLEN PROJELER;

 1. Oligometastatik hastalarda tek beyin metastazına cerrahi sonrası hipofraksiyone SRS uygulanan olguların sonuçlarının değerlendirilmesi. (Dr. Abdurrahman Yurtaslan)
 2. 1-3Beyin metastazı olan hastalarda Türkiye’deki radyasyon onkologlarının tedavi yaklaşımı. (Abdurrahman  Yurtaslan)
JİNEKOLOJİK KANSERLER

ÖNERİLEN PROJELER;

 1. Geniş alan radyoterapi ve eş zamanlı kemoterapi ile tedavi edilen paraaortik lenf nodu tutulumlu serviks kanserinde elde edilen sonuçlar.
 2. Uterin papiller karsinom ve berrak hücreli karsinomun prognostik faktörleri ve tedavi özelliklerinin incelenmesi.
 3. Küratif kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri serviks kanserli hastalarda hemoglabin ve nötrofil oranı dinamiği ile yaşam belirtisi arasındaki ilişki.
 4. Metastatik over kanserlerinde DDR2 over expresyonunun intestinal obstrüksiyon ile ilişkisinin araştırılması.
 5. Primer jinekolojik kansere bağlı beyin metastazlı hastaların klinikopatolojik ve tedavi özellikleri ile sağkalım oranlarının incelenmesi.
 6. Evre II uterus endometrioid adenokanserinde rekürrens ve sağkalım özellikleri ile adjuvan tedavi paterni
DESTEK TEDAVİLER

ÖNERİLEN ÇALIŞMALAR;

 1. Oral glutamin ve hyaluronik asit desteğinin gastrointestinal kanal kanserli hastalarda periodontal hastalık, diş çürüğü ve oral mukozit üzerine olan etkisinin belirlenmesi: prospektif, çift kör, randomize faz II çalışma
 2. En iyi destek tedavisi kararı verilen kanserli hastalarda tahmini ölüm süresinin belirlenmesi için TOG skorlama sisteminin belirlenmesi.
 3. Tıbbi onkoloji uzmanlarının antiemetik ilaçları ve granülosit koloni uyarıcı faktörleri kullanırken rehberlere uyumları.
 4. Tıbbi onkoloji uzmanlarının antiemetik ilaçları ve granülosit koloni uyarıcı faktörleri kullanırken rehberlere uyumları.
BAŞ-BOYUN KANSERLERİ

TAKİP EDİLEN PROJELER;

 1. Geriatrik baş-boyun kanserlerinde RT/KRT uygulamaları.
 2. Geriatrik nazofarinks kanserlerinde RT/KRT uygulamaları.
GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER
 1. Sisplatin-Dakarbazin rejimi olan metastatik kolon kanseri hastalarında kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferans prometilasyonunun prognostik önemi.
 2. Rektum kanseri tedavisinin neodjuvan kemoterapi sonrası PET/MRI ile değerlendirilme.
 3. Rutin tedavi olarak bevasizumab kullanan metastatik kolorektal kanserli hastalarda tdavi etkinliğinin belirlenmesinde biyobelirteçlerin rolü.
 4. Metastatik kolon kanseri birinci basamak tedavi seçiminde obezitenin rolü.
 5. Rezektabıl karaciğer metastazlı hastalar.
GENÇ ARAŞTIRMACILAR

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR;

 1. Gebelik ve meme kanseri (Meme kanseri esnasında, tedavi sonrasında gebelik tespit edilen veya gebelik esnasında meme kanseri tanısı alan hastaların verileri)
 2. Relaps ve refrakter hodgkin ve non-hodgkin lenfoma olgularında bendamustin kullanan hastaların Türkiye verileri.
 3. Kanserde PD-1 inhibitörlerinin Türkiye verileri; Akciğer kanseri, maling melanom, Hodgkin lenfoma ve RCC
 4. Akciğer kanserli hastalarda moleküler ve genetik gelişmelerin pratikte kullanımı anket çalışması.

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ;

 1. İnflamatuvar meme karsinomunun demografik Türkiye verileri
 2. 5-FU/Kapasitabine alanlarda bilirubin yüksekliğinin prognoza katkısı
 3. Hormon pozitif metastatik meme kanseri hastalarında androjen reseptör pozitifliğinin prognostik önemi.
 4. Metastatik over kanseri hastalarında androjen reseptör pozitifliğinin prognostik önemi.
 5. Bazal nötrofil/lenfosit oranının nivolumab, pembrolizumab ile tedavi edilen hastalarda tümör belirtesi olabilir mi ?
 6. Onklojik tedavi yönteminin nitelendirilmesi.
 7. Denova metastatik meme kanserinde primer lezyon cevabının genel hastalık cevabı ile uyumu.
KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ ve PREVANSİYON

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ;

 1. Aile hekimleri ve uzman hekimlerin kanser taramalarına olan tutulumları
 2. Kemoterapi alan hatsalarda görülen kilo kaybının mortalite üzerine etkisi.
MEME KANSERLERİ

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ;

 1. Polietilen glikol ile kaplanan ve doxorubicin yüklenen grafen nanotaşıyıcılarının üretimi ve bu nanotaşıyıcıların meme kanser hücresi üzerinde sitotoksik etkisi, lipit profilleri ve lipit metabolizmasında görev alan bazı proteinlerin gen ekspresyonlarının incelenmesi.
 2. Neodjuvan kemoterapi sonrası patolojik tam yanıt sağlanan olgularda prognostik faktörler ve yineleme paternlerinin değerlendirilmesi.
 3. Meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanan olgularda vücut kitle indeksi ve meme ağırlığının seroma oluşumuna etkisi. (Genel cerrahi ve cerrahi onkologlara duyurulacak)
 4. Postmastektomi RT alma ihtimali yüksek olan bir hastada rekonstrüksiyon ile ilgili olarak meme cerrahlarının eğilimlerinin belirlenmesi anket çalışması. ( Genel cerrahi ve cerrahi onkologlara duyurulacak)
LENFOMA

YÜRÜMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR;

 1. Rare cancer network kapsamındaki T/NK hücreli lenfomalar çalışması’na
 2. Okuler ve orbital lenfomalar konusunda klinik yaklaşım radyoterapi ve sistemik tedavileri içeren bir çalışma.


TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR;

 1. Endikasyon dışı kullanım başvurusu ile temin edilerek kullanılan bendamustin adlı ajana ait lenfoma deneyiminin araştırılması. Bu ilacı kullanan hastaların ait verinin, ilaç ve eczacılık genel müdürlüğü kanalı ile elde edilmesi.
 2. Merkezlerden nodal ve ekstranodal prezantasyonlu marjinal zon lenfomaların klinik özelliklerine ait verilerin toplanması.

YENİ ÖNERİLEN PROJELER;

 1. Düşük ve yüksek dereceli non-hodgkin lenfomalı hastalarda kemik iliği tutulumunun gösterilmesinde kemik iliği biyopsisi ve PET/BT’nin yerinin belirlenmesi
 2. Mast hücre infiltrasyonunun, MALT ve ekstranodal marjinal zon lenfomalarında varlığının gösterilmesi ve prognoza olan etkisinin belirlenmesi.
 3. Gastrik diffüz büyük B-hücreli lenfomada (GDBBHL) risk skoru belirlenmesi.