Amaç

Madde1: Bu yönergenin amacı; TürkOnkoloji Grubu (TOG) üyelerinin TOG bünyesinde yapmış oldukları veyayınladıkları çalışmaların veya halen aktif olarak yürütülmekte olanmultidisipliner TOG çalışmalarının ve bu çalışmalarda emeği geçen TOG üyesiaraştırıcıların ödüllendirilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge; Science Citation Index’e giren (TÜBİTAKderecelendirmesine göre A, B ve C kategorisine giren) dergilerde yayımlanan klinik ve temel bilim araştırmalarını veayrıca Amerikan Klinik Kanser Cemiyeti (ASCO), Amerikan Terapötik Radyoloji veOnkoloji Cemiyeti (ASTRO), Avrupa Medikal Onkoloji Cemiyeti (ESMO), Avrupa TerapötikRadyoloji ve Onkoloji Cemiyeti (ESTRO) yıllık toplantılarında ve Avrupa KanserOrganizasyonu (ECCO) toplantısında sözlü ya da poster bildirisi olarak sunulançalışmaları kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge; TOGD Yönetim Kurulunun 06/05/2008 tarih ve 31 sayılı kararıile düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen;

Klinik Çalışma:TOG alt çalışma gruplarında kabul edilerekyönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürütülen ve gerçekleştirilen veyayında ya da sunumda TOG çalışması olarak tanımlanmış olan klinik çalışmaları,

Temel bilim çalışması:TOG alt çalışma gruplarında kabul edilerek yönetimkurulu tarafından onaylandıktan sonra yürütülen ve gerçekleştirilen ve yayındaya da sunumda TOG çalışması olarak tanımlanmış olan temel bilim çalışmalarını,

Araştırmacı: Yukarıda tanımlanan klinik çalışmalara yayın ve sunumilkelerine göre isminin konulmasını hak etmiş TOG üyesi kişiyi,

Ödül: Söz konusu yayın veya sunumları gerçekleştiren TOG üyelerine verilecekbaşarı belgesi, ve Türk Lirasını,

Dergi: Science Citation Index’e giren ve TÜBİTAK dergi değerlendirmekategorisine göre A, B ve C grubunda yer alan dergileri,

Kongre:Amerikan Klinik Kanser Cemiyeti (ASCO), Amerikan Radyoterapi Cemiyeti(ASTRO), Avrupa Medikal Onkoloji Cemiyeti (ESMO), Avrupa Radyoterapi Cemiyeti(ESTRO) yıllık toplantıları ve Avrupa Kanser Organizasyonu (ECCO) kongresini ifade eder.

Verilecek Ödüller

Madde 5:

A)A grubu dergilerde yayınlanan klinik ve temel bilim araştırmalarına 10.000 YTL

B)B grubu dergilerde yayınlanan klinik ve temel bilim araştırmalarına 6.000 YTL

C)C grubu dergilerde yayınlanan klinik ve temel bilim araştırmalarına 4.000 YTL

D) Kongrelerde sözlü olarak sunulan klinik ve temelbilim araştırmalarına 6.000 YTL

E) Kongrelerde poster bildirisi olarak sunulan klinik vetemel bilim çalışmalarına 1000 YTL Türk Lirası ödül olarak verilir.

F) Verilecek yıllık toplam ödül miktarı ve sayısı oyılın bütçe imkanları ölçüsünde yönetim kurulu tarafından sınırlandırılabilir.

G) Halen yürütülmekte olan multidisipliner TOGçalışmalarından TOG yönetim kurulu veya onun belirleyeceği jüri tarafından seçilecekçalışmalara OGD’nin bütçe imkanları ölçüsünde destek ödülü verilecektir.

Madde 6: Bir araştırmaya aynı yıl içerisinde birden fazla kategoride ödülverilemez.

Madde 7: Bu yönergede belirtilen ödüllerin dışında ödül verilmesi söz konusuolursa yönetim kurulu kararı ile ilgili çalışma ve araştırıcılara belirlenenödül verilir.

Madde 8:Halen görevde bulunan TOG yönetim kurulu üyeleri, katılmış olduklarıve yönetim kurulu tarafından ödüllendirmeye uygun görülen araştırmalar için,görevde bulundukları süre içerisinde bu ödül yönetmeliğinden yararlanamazlar.

Madde 9: Bu yönergeyi Türk Onkoloji Grubu Yönetim Kurulu uygular. İş bu yönerge 8maddeden oluşur.