LENFOMA VE YÜKSEK DOZ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Relaps ve Refrektör hodgin lenfoma olgularda allogerek kök hücre hastaların uzun dönem takip sonuçları. (Asheven of int. Medicine) (Yüksek Doz)
 2. Oncologists Perspective on Conlidation Radiation Teraetment After Chemotherapy in Lymphoma: A Survery Study by the Lymphoma Working Commitee of the Turkish Oncology Group. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2017;18 (11):3149-3155.
 3. Nivolumab for relapsed or refractory Hodgkin lymphoma: real-life experience.Annals of Oncology 2017;28:2496-2502. Yazarlar isim listesinde Dr. Nuri Karadurmuş, Dr. Semra Paydaş, Dr. Alev Türker, Dr. Hüseyin Abalı ve Dr. İbrahim Barışta yer almaktadır. Türk Hematoloji Derneği ile TOG Lenfoma Grubu ortak yayını


TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Endikasyon dışı kullanım başvurusu ile temin edilerek kullanılan Bendamustin adlı  ajana ait relaps ve refrakterlenfoma deneyiminin araştırılması (proje sorumlusu Dr. Nuri Karadurmuş). Bu ilacı kullanan toplam 75 (yetmişbeş) olguya ait veri toplandı, istatistiksel analizi yapıldı, makale yazıldı ve dergiye gönderildi.  (Lenfoma Grubu)
 2. Merkezlerden nodal ve ekstranodalprezantasyonlu Marjinal ZonLenfomaların klinik özelliklerine ait verilerin toplanması (proje sorumlusu Dr. Özgür Tanrıverdi). Katılan merkezlerden 67 (altmışyedi) olgu hakkında patoloji, klinik, laboratuvar ve sağkalım verilerinin toplandığı, olguların büyük çoğunluğunu mide MALT lenfomalarının oluşturduğu, makale yazımının tamamlandığı ve makalenin yazılarak dergiye gönderildiği öğrenildi. (Lenfoma Grubu)
 3. Hodkign Lenfoma hastalarda nakil sonrası ve öncesi NLR  (Çalışmayı  Sunan : Dr. Birol Yıldız  Çalışma Sorumlusu: Dr. Nuri Karadurmuş) (Yüksek Doz)


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Hodgkin lenfomada prognostik önemi olabilecek yeni bir skorun tanımlanması (IPS-3 skoru) ve bu skorun geçerliliğinin büyük bir hasta kohortunda valide edilmesi (Proje Sorumlusu : Dr. Semra Paydaş) TOG ve Türk Hematoloji Derneği bünyesindeki merkezlerden toplam 364 (üçyüzaltmışdört ) olguya ait verinin toplandığı öğrenildi. Bu verinin analizi 2017 Ulusal Hematoloji Kongresi’nde “sözlü Sunum” ve 2017 European Society for Medical Oncology kongresinde “poster” olarak yer aldı. (Lenfoma Grubu)
 2. Nodüler Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma (NLPHL) olgularının retrospektif analizi (proje sorumlusu: Dr. Semra Paydaş) . Bu olguların ülkemizdeki epidemiyolojik verileri, hastalara yaklaşım ve takip verileri retrospektif olarak toplanarak, günümüze dek toplam 111 (yüzonbir) olguya erişilmiştir. Bu çalışmanın ilk analizleri 2018 European Hemotology Association (EHA) kongresinde “poster” ve 2018 Ulusal Hematoloji Kongresine “sözlü sunum”olarak yer aldı.  (Lenfoma Grubu)
 3. Testis kanseri tanısıyla otolog kök hücre transplatasyonu uygulanan hastalarda ICEve CE protokolleririn etkinlikleri açısından retrospektif karşılaştırılması. (Proje Sorumlusu : Dr. Birol Yıldız)


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Refrakter primer mediastinal B-hücreli lenfoma (PMBCL) ve gri zon lenfoma (GZL) olgulardında Türkiye tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Nuri Karadurmuş)
 2. Priferik T-Hücreli lenfoma (PTCL)- NOS, olgularında tedavi yaklaşımları ve sonuçları- Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş). Bu çalışmada kemoterapi yaklaşımı standart olmayan PTCL-NOS olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Proje benimsendi, koordinatör merkez (Çukurova Üniversitesi ) tarafından veri toplama için formlar oluşturulması ve lokal etik kurul başvurusu yapılması planlandı.
 3. Primer refrakter ve relaps geliştirilmiş Hodgkin lenfoma(HL) olgularında tedavi yaklaşımları-Farklı merkez deneyimlerinin değerlendirilmesi (proje sorumlusu Dr. Semra Paydaş) Relaps/refrakter HL olgularının demografik verileri, klinik ve laboratuvar bulguları, inflamasyon belirteçleri ve tedavi detayları retrospektif olarak irdelenecektir. Proje benimsendi, koordinabör merkez (Çukurova Üniversitesi) tarafından veri toplama için formlar oluşturulması ve lokal etik kurul başvurusu yapılması planlandı.
 4. Sarkom hastalarda otolog kök hücre nakli öncesi sdmegetas (proje sorumlusu: Nuri Karadurmuş) (Yüksek Doz Grubu)
 5. Agresif tespenda da nakil öncesi total vücut sıvılarının uzun dönem tedavide incelenmesi (Proje Sorumlusu: Ramazan Acar)
 6. Ülkemizde Hastalık karaktere göre, YBI doz ve metod. (Proje Sorumlusu Züheyla Akgün)
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:

Yok


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. 1-3 BEYİN MET LERDE SRS uygulayan merkezlerin anketsel değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Esra Kekikili)


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Turkiyedeki Glioblastoma tanılı hastalarda cerrahi ve kemoradyoterapi sonrası nükslerde ikincil ışınlama sonuçlarının değerlendirilmesi (Proje Sorumlusu: Dr. Bora Uyusal ) Grup içi değerlendirme : Öncelikle küçük bir grup tarafından değerlendirilip düzeltmeler yapılacak
 2. Radyoterapi tedavi hacimlerinin lenfopeni ve tedavi başarısı ile ilişkisinin belirlenmesi (Çalışmayı sunan : Ertuğrul Şentürk, Koodinatörü: Dr. Petek Erpolat Grup içi değerlendirme: Olumlu)
 3. Türkiye’de Adölesan ve Genç Erişkin Dönemde Kanser Tanısı ile Tedavi Edilmiş Hastalara Yaklaşım Anketi (Çalışmayı Sunan: Fatma Sert ) (Grup İçi değerlendirme: Olumlu )
TEMEL ONKOLOJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:

 1. Pleksin C1 reseptör diagnostik prognostik bir belirteç olarak değerliğinin insan kanserlerinde araştırılması (Çalışmayı sunan: Dr. Tamer Yağcı, Durumu: Yayınlandı )
 2. Coiled-coil domain-containing-124 (Ccdc124) gen mutasyonlarına bağlı sentrozom ve hücre bölünmesi bozukluklarının kanser oluşumundaki rolü (Çalıma Koordinatörü: Uygar Tazebay Durumu : Yayına hazırlanıyor)
 3. Karaciğer kanserinde sorafenibin etki ve tolerasını incelemek üzere yüksek hassasiyette mikro akışkan hücre kültürü cihazı geliştirilmesi (Çalışma Koordinatörü: Meltem Elitaş Durumu: Yayınlandı)
 4. Speradik kolektral kanser ile ilişkilendirilmiş aday tekli nükleotid polimorfizmlerinin Türk popülasyonu için değerlendirilmesi (Çalışma Koordinatörü: Hilal Özbağ Durumu: Yayına hazırlanıyor)


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Hepatosellüler Kanserde Hücre İçi Çinko Taşıyıcılarının Teşhis ve Prognozda kullanılması (Çalışma Koordinatörü: Verda Bitirim, Durumu: Devam ediyor, Grup içi değerlendirme: Desteklendi)
 2. Servikal kanserlerin tanısında ve gelişim sürecinde miRNA-mRNA tabanlı biyobelirteçlerin tamamlanması ( Çalışma Koordinatörü: Bala Gür Dedeoğlu, Durumu: Devam ediyor)


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Düşük doz iyonize radyasyona bağlı Anti-inflamatuar etkinin immünolojik temellerinin insan endotel hücre kültüründe değerlendirilmesi (Çalışmayı sunan: İpek Pınar Aral, Koordinatörü:, Süheyla Aytaç Arslan, Grup İçi Değerlendirme: Olumlu ve Kabul edildi)
 2. Opioid kullanılan kanser hastalarında potasyum iyon kanal protein düzeylerinin ve gen ekspresyonlarının araştırılması (Çalışma Koordinatörü: Çiğdem Ayla, Grup İçi değerdirme ve kararı: Olumlu Kabul Edildi)
ÜROLOJİK KANSERLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:

 1. Metastatik Renal Hücreli kanser tedavisinde tirozin kinaz inhibitörü seçiminde etkili olan faktörler (Çalışma koordinatörü: Dr. Semra Paydaş )
 2. İnterferon ve Anti-anjiohenik tedavi refrakter metastatik renal hücreli karsinomda nivolumab etkinliği ve yan etkileri (Çalışma Koordinatörü: Ozan Yazıcı)
 3. Farmakogenetik özelliklerin kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserli hastalarda abiroteron asetat yanıt ve toksisite ile ilişkisi. (Çalışma Koordinatörü : Dr. Yüksel Ürün)
 4. Türkiye’de Testis kanseri nedeniyle tedavi alan hastaların uzun dönem fertilite sonuçları. (Çalışma Koordinatörü: Dr.İsmail Beypınar)


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Yok


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Testis Germ Hücre Tümörlü Hastalarda Kemoterapinin İmmün Yaşlanmadaki Rolü (Çalışmayı Sunan: Pınar Kubilay, Koordinatörü: Yüksel Ürün, Değerlendirme : Kabul edilmiştir. )
 2. Kasa İnvaziv Mesane Kanseri Olan Hastalarda Trimodal Tedavinin Etkinlik ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi (Çalışmayı Sunan : Neslihan Özyurt , Koordinatörü: Yüksel Ürün, Değerlendirme: Kabul edilmiştir. )
 3. Remisyondaki testis kanserli erkek hastalarda fantom testis sendromu ve post travmatik stres bozukluğunu etkileyen faktörler (Çalışmayı Sunan: Pınar Kubilay, Koordinatörü: Yüksel Ürün, Değerlendirme: Kabul edilmiştir.)
MEME KANSERLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ:

 1. Her-2 + MMK de 1 seri Perjeta+ Trastuzmab + KT etkinlik toksisite (Çalışma Sorumlusu : Ece Esin)
 2. İkinci seri tedavi olarak Her-2 + MMK de TDM-1 verileri (Çalışma Sorumlusu: Aykut Bahçeci)
 3. HR+ MMK de afinitor+ ET verilerinin toplanması (Çalışma Sorumlusu: Mükremin Uysal/Ahmet Bilici)


KABUL EDİLEN PROJELER:

 1. CDK iinhibitörü alan HR + MMK verilerinin toplanması( erken erişim programında yer alan) (Çalışma Sorumlusu: Gül Başaran)
 2. gBRVA pozitif erken evre MK hastalarında RT etkinlik (Çalışma Sorumlusu: Şule Karabulut)


YENİ PROJE ÖNERİLERİ:

 1. CDK iinhibitörü alan HR + MMK verilerinin toplanması( erken erişim programında yer alan) (Proje Sorumlusu : Gül Başaran, Durum: Bakanlık Onayında)
 2. gBRVA pozitif erken evre MK hastalarında RT etkinlik toksisitesi.
  (Proje Sorumlusu: Şule Karabulut,Durumu: Veritabanı hazırlanıyor)


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

MELENOMA VE DERİ KANSERLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Radyoterapi ve İpilimumab Çalışması (Çalışma Koordinatörü: İsmail Çelik)
 2. Melanom –TURK (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İsmail Çelik, Durumu: Kabul edildi )
 3. Mukozal melanom Türkiye verisi (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap)


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Pembro-TURK (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İsmail Çelik)

YENİ ÇALIŞMA ÖNERİSİ

 1. RT ve solid tümörlerin kombine tedavilerinde etki ve yan etkileri )
KANSER EPİDEMİYOLOJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Türkiye’de Tıbbi Onkolog, Pediatrist, Aile hekimi ve Jinekologların HPV aşısına yaklaşımı (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ahmet Ünlü, Mustafa Özdoğan , Durumu: Yayınlandı)

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

Yok


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri (Çalışma Sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Durumu: Yayına gönderildi.)
 2. Yeni tanı almış kanser hastalarının klinik çalışmalara uygunluğunun değerlendirilmesi (Çalışma Sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Durumu: Yayına gönderildi)
  Kanserli hastalarda Nutrisyonel destek: ne biliyoruz ne bilmiyoruz? (Çalışmanın Sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Durumu: Hasta alımı ile çalışma bir süre daha devam edecektir.)
 3. Tıp öğrencileri kanser hakkındaki bilgi düzeyleri çalışması.
  (Çalışma Sorumlusu: Erdinç Nayır – Sedar Turhal , Durumu: Etik kurul onayı beklemektedir. Grup Değerlendirmesi: Çalışma Devam edecektir.)
  Yeni tanı almış kanserli hastaların beden kitle indekslerinin hastalık türü, sosyodemografik özellikleri ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi. (Çalışma Sorumlusu: Ece Esin, Semra Paydaş, Durumu: Çalışmaya hasta alımı devam etmektedir.)
 4. Aile hekimleri ve uzman hekimlerin kanser taramalarına olan tutumları.
  (Çalışma Sorumlusu: Erdinç Nayır )
  Grup içi değerlendirme: Aile hekimleri ve uzman hekimlerin kendilerine ve kendi yakınlarına kanser taraması hakkındaki tutumları bu çalışmada amaçlandığı anlatıldı. Kanser taramaları hakkındaki bilgi düzeylerini ölçecek sorularında olması gerektiği önerildi. Sağlık çalışanlarının da çalışmaya dahil edilebileceğinden bahsedildi. Ayrıca bu anket çalışmasının Tıbbi Onkologlara özellikle yapılması gerektiği önerildi. Bu çalışmanın sonucunda sağlık çalışanlarında kanser taramalarının durum tespitinin ve bu tespit sonucunda çözüm yolları neler olduğu ortaya konması gerektiği konuşuldu.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylanmıştır.
 5. HCC epidemiyolojisinin uluslar arası verilerinin toplanması (OncoBrige projesi) (Çalışma Sorumlusu: Serdar Turhal Durumu: Devam Ediyor)


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİSİ:

 1. BRCA 1 ve BRCA 2 ile ilişkili olabilecek kanser tanısı almış hastaların yakınlarında kanser sıklığının saptanması – Türkiye verisi
  (Çalışmayı sunan: Mustafa Gürbüz, Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Yüksel Ürün, Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi. Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı)
 2. KHDAK’inde moleküler belirteçlerin değerlendirilmesi ve istenmememe nedenlerinin tespiti – Çok merkezli çalışma
  (Çalışmayı sunan: Saadettin Kılıçkap, Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Saadettin Kılıçkap, Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi. Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı)
 3. E-sigara konusunda sağlık çalışanlarının farkındalıklarının belirlenmesi
  (Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mustafa Özdoğan, Grup içi değerlendirme: Çalışmanın eksik yönleri tartışıldı. Bu konuda önerilerde bulunuldu. Çok merkezli yapılacak çalışmanın merkezlerinin belirlenmesine karar verildi. Çalışma ile ilgili grup kararı: Onaylandı)
İNTEGRATİF ONKOLOJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

Yok


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Yok


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİSİ:

 1. Cuitamine Kanser üzerine etkisi
  Çalışmayı sunan: Mutlu Demiray
  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mutlu Demiray
  Grup içi değerlendirme: Uygun (Çalışma Rapor olarak hazırlanıp Y.K’na sunulacak ve hakeme gönderilecektir. )
GERİATRİK ONKOLOJİ ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

Yok


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Yok


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİSİ:

 1. 70 Y üstü niyolub alan MRCC ve Malign Melanom hastalarda etkili ve teksisite değerlendirilmesi. (Çalışmayı Sunan : Tülay Akmansu, Grup içi değerlendirme: uygundur. Çalışma ile ilgili grup kararı: yapılması uygundur )
 2. 70 Y üstü metastatik prostat kanserli hastalarda Haftalık 2 haftada bir 3 haftada bir tositeksel rejimlerin karşılaştırılması .
  (Çalışmayı sunan: Özgür Tanrıverdi, Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Özgür Tanrıverdi, Grup içi değerlendirme: uygun )
 3. 70 Yaş üstü opere kolorektal kanserli olgularda standart tedavi alan veya düşük renkli grupta metronomik (2000 mg/gi, sürekli) kgrestolobinik standart kgresitelon tedavilerin kesin artırılması
  (Çalışmayı sunan: Özgür Tanrıverdi, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Özgür Tanrıverdi, Grup içi değerlendirme: Uyundur )
 4. 70 Y Cerrahi ve uygunolmayan, karaciğer metastaslı metastatik kobrektif kanserli olgularda Lokal tedavilerin değerlendirimesi
  (Çalışmayı sunan: Tarkan Yetişyiğit , Grup içi değerlendirme: Uygundur)
GENÇ ARAŞTARMACILAR ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. ATTITUDES OF CANCER PATIENTS AFTER DIAGNOSIS:HOW CANCER AFFECTS SOCIAL LIFE? (TURKISH ONCOLOGY GROUP STUDY).
  Erdinç Nayır, Mahmut Bakır Koyuncu, Ece Esin, İbrahim Türker, Özgür Tanrıverdi, Mükremin Uysal, Özlem Er, Atakan Demir, Tülay Tüzel Akman, Kezman Nur Pilancı, Semra Paydaş, Muharrem Kocar, Pınar Saip, Saadettin Kılıçkap, Serdar Turhal, Turgut Kaçan. JBUON 2016:22(1) (TOG PROJE NO:002 )
 2. Tendency of CancerPatients, andTheirRelativestoUse Internet forHealth-relatedsearches: TurkishOncologyGroup (TOG) Study.
  Erdinç Nayır, Özgür Tanrıverdi, Yusuf Karakaş, Saadettin Kılıçkap, Serdar Turhal, Nilüfer Avcı, Kerem Okutur, Doğan Koca, Dilek Erdem, Hüseyin Abalı, Deniz Yamaç, Cemil Bilir, Turgut Kaçan. JBUON 2016;21(3):714-719 (TOG PROJE NO: 003)
 3. Is Change in Hemoglobin Level a PredictiveBiomarker of TyrosineKinaseEfficacy in MetastaticRenal Cell Carcinoma? A TurkishOncologyGroupStudy.
  Cemil Bilir, İbrahim Yıldız, Ahmet Bilici, Mahmut Ucar, Veli Berk, Yaşar Yıldız, Ozan Yazıcı, Gökşen İnanç İmamoğlu, Nuri Karadurmuş, Kezban Nur Pilancı, Erkan Arpacı, Özgür Tanrıverdi, Ebru Karcı, Süleyman Temiz, Erdinç Nayır, Esin Oktay, Pınar Dal, İbrahim Petekkaya, Ceyhun Varım, Hakan Cinemre. CancerInvest. 2017 Apr 21;35(4):248-255 (TOG PROJE NO:004)
 4. Efficacy of metronomicvinorelbine in elderlypatientswithadvancednon-small-celllungcancerandpoorperformancestatus.
  C.Bilir, S.Durak, B.Kızılkaya, I.Hacıbekiroğlu, E.Nayır, H.EnginCurrentOncology, Vol. 24, No. 3, June 2017 (TOG PROJE NO: 006)

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Temozolamid yan etki datasının oluşturulması: Türkiye verileri (TOG PROJE NO:005 )
  Çalışmayı sunan: Erdinç Nayır, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Semra Paydaş, Durumu: Yayın aşamasındadır.
 2. Kemoterapi alan hastalarda vitamin D düzeyinin değişimi (TOG PROJE NO: 007)
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Cem Bilir , Durumu: Yazım aşamasındadır.)
 3. Metastatik kolorektal kanser 2.basamak tedavisinde setuximab – FOLFİRİ / setuximab-FOLFOX protokollerini değerlendiren çalışma (TOG PROJE NO:008)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Nilüfer Avcı, Özgür Tanrıverdi; Durumu: Yayın aşamasındadır, dergiye gönderildi
 4. K-ras/N-raswild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda birinci sıra tedavide setuximab, panitimumab ve bevacizumab içeren rejimlerin etkinlik ve toksisite açısından değerlendirilmesi (OPTION Çalışması) (TOG PROJE NO:009)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Özgür Tanrıverdi, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 5. Gebelik ve Meme Kanseri (Meme kanseri esnasında, tedavi sonrasında gebelik tespit edilen veya gebelik esnasında meme kanseri tanısı alan hastaların verileri) (TOG PROJE NO: 010)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Pınar Dal, Nilüfer Güler, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 6. Relaps ve refrakterHodgkin ve Non-hodgkinlenfoma olgularında bendamustin kullanan hastaların Türkiye verileri (TOG PROJE NO: 011)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Nuri Karadurmuş, Semra Paydaş, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 7. Kanserde PD-1 inhibitörlerinin Türkiye verileri; Akciğer kanseri, malignmelanom, Hodgkinlenfoma ve RCC (TOG PROJE NO:012 )
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: Nuri Karadurmuş, Durumu: Yayın aşamasındadır. )
 8. Akciğer kanserli hastalarda moleküler ve genetik gelişmelerin pratikte kullanımı anket çalışması (TOG PROJE NO: 013)
  (Çalışma koordinatörü / sorumlusu: H. İbrahim Petekkaya, Hüseyin Abalı, Durumu: Yayın aşamasındadır.)
 9. Kemoterapi alan kanserli hastalarda antiemetik ilaçların kullanımı konusunda
  Türkiye’lionkologlarınantiemetikklavuzlarına uyumuNO:016)
  (Çalışmayı sunan: Murat Araz, Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Murat Araz Durumu: Yayınlandı)


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. İnflamatuvar meme karsinomunun demografik Türkiye verileri (TOG PROJE NO:014 )
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya / Pınar Saip Çalışmanın mevcut durumu: Veriler güncellenecektir. Grup değerlendirmesi: Çalışmaya devam edilecektir. )


2017 YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. LHRH sonrası, mensturasyonun yeniden başlamasını etkileyen faktörler, kalıcı menapoz olması ile LHRH sonrası menapoz olması arasındaki prognozNO:017)
  Çalışmayı sunan: İbrahim Petekkaya , Çalıma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya, Grup içi değerlendirme: Mensin tekrardan başlamasını etkileyen faktörleri değerlendirebilmek için mutlaka annenin menapoz yaşı bilinmelidir.
  İki ayrı çalışma olması gerekmektedir.
  Kriterler çok iyi belirlenmelidir.
  LHRH analoglarının kullanım eğilimleri ile ilgili öncelikli bir çalışma yapılabilir.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.
 2. HER 2 pozitif erken evre meme kanserli hastalarda prognostik faktörlerNO:018)
  Çalışmayı sunan: İbrahim Petekkaya, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya,
  Grup içi değerlendirme:

  • Buna benzer çok fazla çalışmanın olduğu, bu çalışmanın yapılması sonucunda çok değerli olmayacağı düşünceleri iletildi.
  • Kolon kanseri, GİST ve akciğer kanserinde HER 2’ye bakılmasının daha anlamlı olacağı önerisi geldi.
  • Trastuzumab alan ve progresyon gelişen hastalardaki risk faktörleriyle ilgili bir çalışma yapılabileceği önerisi geldi.

  Çalışma ile ilgili grup kararı: Red edildi.  Çalışma üzerinde  biraz modifikasyonlar yapılarak tekrar sunulması önerildi.


2018 YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda 2. Sıra Tedavide Folfiri + Aflibercept ile Folfiri Bevasizumab Protokolünün Etkinliğnin ve Tolerabilitesinin Karşılaştırması (TOG PROJE NO:019 )
  (Çalışmayı sunan: Yaşar Yıldız, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yaşar Yıldız, Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul edildi. )
 2. Ras Mutant Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalarda 2. Sıra Tedavide Folfiri + Aflibercept ile Folfiri Bevasizumab Protokolünün Etkinliğnin ve Tolerabilitesinin Karşılaştırılması (TOG PROJE NO:020 )
  (Çalışmayı sunan: Yaşar Yıldız ,Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yaşar Yıldız ,Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul Edildi.)
 3. Uyku Pozisyonun Prostat Kanseri Riskindeki Yeri (TOG PROJE NO:021 )
  (Çalışmayı sunan: Emine Petekkaya, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya, Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır. )
 4. Uyku Pozisyonun Meme Kanseri Riskindeki Yeri (TOG PROJE NO:022)
  (Çalışmayı sunan: İbrahim Petekkaya, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: İbrahim Petekkaya, Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır.
 5. Vinflunine For Advanced Bladder Çancer in Turkish Patients (vabturp study)(tog proje no:023 )
  (Çalışmayı sunan: Serkan Değirmencioğlu, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Gamze Göküz Doğu, Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul Edildi)
 6. Baş-Boyun Kanseri ve MetastatikKolorektal Kanserde Cetuximab Tedavisine Bağlı Gelişen HipomagnezemininPrediktif Rolü Var mıdır?-Türkiye verisi(TOG PROJE NO:024 )
  (Çalışmayı sunan: Neslihan Özyurt, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hakan Akbulut, Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma tekrar gözden geçirilip gruba sunulacaktır. )
 7. Preoperatif KRT sonrası opere ypT1-3N0M0 rektum kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri, prognozu ve tedavisi, Türkiye verisi(TOG PROJE NO:025 )
  (Çalışmayı sunan: Arzu Yaşar, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Hakan Akbulut, Çalışma ile ilgili grup kararı: Kabul Edildi.)
 8. Meme Kanseri Hastalarında Adjuvant Paklitaksel Kullanımına Bağlı Nöropatinin Vitamin D Düzeyi İle İlişkisi (Tog Proje No:026 )
  (Çalışmayı Sunan: Ali Oğul, Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Semra Paydaş, Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Kabul Edildi.)
 9. Metastatik Yumuşak Doku Sarkomlarında Primer Kitle Rezeksiyonun Klinik Sonuçlara Etkisi (Tog Proje No:027 )
  (Çalışmayı Sunan: Zenep Oruç, Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: M.Ali Kaplan, Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Kabul Edildi.)
 10. Çalışma Anket Çalışması İdi, Bizde Sunuldu Ve Kabul Edildi(Tog Proje No:028 )
  (Çalışmayı Sunan: Güliz Dirimen Arıkan, Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Serdal Turhal, Çalışma İle İlgili Grup Kararı: Kabul Edildi.)
GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Bevacuzimab May Be Less Effective in Obese Metastatic Colorectal Cancer Patients
  Artaç M1, Korkmaz L2, Çoşkun HŞ3, Dane F4, Karabulut B5, Karaağaç M2, Çabuk D6, Karabulut S7, Ayka NF7, Doruk H8, Avcı N9, Turhal NS10
 2. Kras-mutation influences outcomes for palliative primary tumor resection in advanced colorectal cancer a- Turkish Oncology Group study
  Korkmaz L, Çoşkun HŞ, Dane F, Karabulut B, Karaağaç M, Çabuk D, Karabulut S, Aykan NF, Doruk H, Avcı N, Turhal NS, Artaç M.
  Surg Oncol.2018 Sep;27(3):485-489

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. The trough levels of bevacizumab significantly affect the outcome of the treatment in patients with metastatic colorectal cancer: A Turkish Oncology Group study. Hakan Akbulut, Muge Ocal, Fatma Gizem Sonugur, Samira Abdi Abgarmi, Cansu Babahan, Busra Akay, Ülkü Yalçıntas Arslan, Mehmet Artaç, Mehmet Ali Nahit Sendur, Ahmet Demirkazık,; J Clin Oncol 36,2018 (suppl; abstr 15553).
 2. Safety and Tolerability of Oxaliplatin-Capecitable-Trastuzumab Combination and Chemoradiotherapy in Operated Patients with Her-2 Positive Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma.
  Hüseyin Abali, Suayib Yalcin, Huseyin Cem Onal, Faysal Dane, Berna Oksuzoğlu, Nuriye Ozdemir, Huseyin Mertsoylu, Mehmet Artac, Celalettin Camci, Bulent Karabulut, Fatma Bugdayci Basal, Burcin Budakoglu, Mehmet Ali Nahit Sendur, Burce Goktas, Fatih Ozdener, Arzu Calisgan
 3. Does plexin C1 (PLXNC1) protein expression affect overall survival in hepatocellular cancer patients?
  Serdar Turhal tarafından yazım aşamasında hazırlanıyor.


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. K-ras wild tip metastatik kolorektal kanserli hastalarda nükleer faktör-KB (NF-kB) tümör ekspresyonunun cetuximab-irinotekan tedavisine etkisi
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Mehmet Artaç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fak. Konya , Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma güncellenerek devam edecektir.)
 2. Sisplatin-dakarbazin rejimi alan metastatik kolon kanseri hastalarında metil guanin metil transferaz (MGMT) promoter metilasyonunun prognostik önemi
  (Çalışma Koordinatörü/Sorumlusu: Dr. Ali Alkan, Osmaniye Devlet Hastanesi,Çalışmanın Mevcut Durumu: Laboratuvar Çalışmaları (Gen Ekspresyonu) Tekrarlanma Aşamasındadır )
 3. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’da Hepatocellular Karsinom Epidemiyolojisi: Bir Popülasyon Temelli Çalışma
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Ahmet Dirican- Dr. Serdar Turhal, Çalışmanın mevcut durumu: Hasta alımı, veri girişi devam etmektedir. Grup Değerlendirilmesi: Çalışma devam edecektir, veri girişi yapmak isteyen merkezlere açıktır. )
 4. Lenf Nodu Negatif Erken Evre Mide Kanserinde Tümör Çapı: Prognostik midir?
  (Çalışmanın Koordinatörü/Sorumlusu: Dr Nuriye Özdemir Karapınar, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Çalışmanın Mevcut Durumu: Hasta Alımı Devam Etmektedir. Farklı Merkezlere Açıktır. Grup Değerlendirmesi: Çalışma Devam Edecektir )
 5. Rektum Kanserinde, Barsak Mikrobiomu ve Preoperatif Tedavi Cevabı İlişkisini
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Dr. Evrim Tezcanlı -Dr. Züleyha Akgün Çalışmanın mevcut durumu: Testlerin yapılacağı merkez, laboratuar tekrar değerlendirerek çalışma başlatılacaktır. 2017 TOG tarafından maddi destek verilmesi onaylanmıştır. )


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Neoadjuvant Kemoradyoterapi ile Komplet Yanıt Elde Edilen Hastaların Klinik Özellikleri
  (Çalışmayı sunan: Mükremin Uysal , Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Mükremin Uysal, Grup içi değerlendirme: Katılan merkezler arttırılarak uygulanabilir. Çalışma ile ilgili grup kararı: Farklı merkezlerden katılım ile uygulanabilir çalışma)
 2. Rektum dokusunda radyoterapi sonrası zonulaokludens 1 sıkı bağlantı kompleksi proteini incelemesi
  (Çalışmayı sunan: Cengiz Kurtman ,Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Cengiz Kurtman,Grup içi değerlendirme: Tek merkez-hayvan deneyi TOG çalışması kreterlerine uymamaktadır. )
 3. Karşılaştırmalı proteomiks ve biyo informatik analizler ile Gastrik kanserlerde protein biyomarkırların belirlenmesi
  (Çalışmayı Sunan: Gülin Kavakalan ,Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ayşe Caner ,Grup içi değerlendirme: Çalışmaya katılan merkez artabilirse çok değerli bir çalışma olabilir. TOG destek verebilir )
 4. Aflibercept kullanan metastatik kolon kanserli hastalarda serum VEGF, PIGF, IL-8 ve semaforin 3A düzeylerinin prognostik rolü
  (Çalışma sunan: Mehmet Artaç, Çalışma Koordinatörü: Dr. Mehmet Artaç-Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur,Grup içi değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir.)
 5. Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Mide Kanserlerinde Trastuzumablı Rejimlerin Gerçek Yaşam Verisi- Türkiye Veri
  (Çalışmayı sunan: Dr. Mustafa Gürbüz,Çalışma Koordinatörü : Dr. Filiz Çay Şenler ,Grup içi değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir. )
 6. Erken ve Lokal ileri Evre Unrezektabl Hepotosellüler Kanser Tanılı Hastalarda Lokal Tedavilerin (RFA, TAKE , TARE) Etkinlik ve Yan Etkinliklerinin Değerlendirilmesi- Türkiye Verisi
  (Çalışmayı sunan: DR. Neslihan Özyurt ,Çalışma koordinatörü: DR. Hakan Akbulut ,Grup içi Değerlendirme: TOG çalışması olarak devam edebilir. Lokal tedavi seçeneklerinden biri olan SBRT çalışmaları da dahil edilmesi önerilmiş)
DESTEK TEDAVİLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

 1. Investigational tests and treatments performed in terminal stage cancer patients in two weeks before death: Turkish oncology group (TOG) study. Med Oncol (2014) 31:1-6. DOI 10.1007/s12032-014-0350-8.
 2. Perspectives and practical applications of medical oncologists on defensive medicine (SYSIPHUS study): a study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Med Oncol (2015) 32:106. DOI 10.1007/s12032-015-0555-5
 3. The Perspective of Non-oncologist Physicians on Patients with Metastatic Cancer and Palliative Care (ALONE Study): A Study of the Palliative CareWorking Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Canc Educ 2015. DOI 10.1007/s13187-015-0794-3
 4. Depression and socio-economical burden are more common in primary caregivers of patients who are not aware of their cancer: TURQUOISE Study by the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). European Journal of Cancer Care, 2015.
 5. Nurses’ Knowledge Levels about Port Catheter Care (POCATH Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Journal of Clinical and Experimental Investigations 2017: 8: DOI: 10.5799/ahinjs.01.2017.02.626
 6. Breast cancer survivors suffer from persistent postmastectomy pain syndrome and posttraumatic stress disorder (ORTHUS Study): a study of the palliative care working committee of the Turkish Oncology Group (TOG). Supportive Care Cancer 2016: 24: 3747-55

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Onkoloji çalışanlarında depresyon tükenmişlik ve ölüm kaygısı ilişkisi
  (Koordinatörün adı : Doç. Dr. Dilşen Çolak, Koordiatör merkez : Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Son durum: 20. Ulusal Kanser Kongresinde sözlü bildiri olarak sunuldu. Makale Yazım Aşamasında)
 2. Onkoloji uzmanlarında tükenmişlik ve iş doyumu TOG Destek Tedaviler Çalışma Grubu Anketinin Sonuçları(Koordinatörün adı : Doç. Dr. Tülay AKMAN, Koordiatör merkez: Kent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü; Son durum: 5. Ulusal Türk Tıbbi Onkoloji Kongresinde poster bildiri- 2014 Haziran MASCC poster bildiri- 10. TOG çalıştayı poster bildiri. ) Yazım Tamamlandı Journal Of Oncological Sciences İçin Hazırlanıyor.
 3. Tam remisyondaki kanserli hastalarda iş doyumu(Koordinatörün adı: Uz. Dr. Olgun Deniz- Uz. Dr. Ali Alkan; Koordiatör merkez: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Son durum: Haziran 2015 MASCC poster olarak sunuldu.
  Yazım Tamamlandı- Kontrol Aşamasındadır.
 4. Tıp Fakültesi öğrencilerinin kanser hastasına ve onkologlara bakış açıları ve tutumlarının belirlenmesi (ARES Study)
  (Koordinatörün adı : Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Son durum: ICONS 2017 sözlü bildiri olarak sunuldu. Journal Of Cancer Education: Yayına Kabul Edildi )
 5. Tıbbi onkoloji uzmanlarının palyatif bakım merkezleri ve ülkemizdeki uygulamalar hakkındaki düşünceleri anket çalışması
  (Koordinatörün adı : Prof. Dr. Filiz Çay Şenler – Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Son durum: Analiz tamamlandı. Yazım Aşamasında Dergi Seçimi Yapılıyor.)
 6. Kanser hastalarında ostrasizm (sosyal dışlanma) ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Ali Alkan, Koordinatörün adı: Uz. Dr. Ali Alkan
  Koordiatör merkez: Osmaniye Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü,Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi, Esmo 2018 Poster Oldu. Yazım Aşamasında)


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. Tıbbi onkoloji uzmanlarının anti-emetik ilaçları ve granülosit koloni uyarıcı faktörleri kullanırken rehberlere uyumları
  (Koordinatörün adı: Prof. Dr. Filiz Çay Şenler , Koordiatör merkez: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Son durum : 2016 TOG Çalıştayı proje önerisi- devam ediyor. Grup değerlendirmesi devam ediyor.)
 2. EORTC-QLQ- FA12 Kanser ilişkili yorgunluk anketinin validasyon çalışması
  (Projeyi sunan: Uz. Dr. Umut Çakıroğlu, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Gamze Gököz Doğu ,Koordiatör merkez : Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.Grup içi değerlendirme : Validasyon çalışması olarak uygun bulundu
  EORTC ile yazışma halinde, oradan yanıt geldiğinde pilot çalışma ve etik kurul işlemleri başlatılacak
 3. Port katater ile tedavi uygulanan kolorektal kanserli hastalarda tedavi ilişkili anksiyetenin belirlenmesi (Caria Study)
  (Projeyi sunan: Dr. Ozan Ahmet Çetin, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Özgür Tanrıverdi, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi)
  Çalışma anket formu ve çalışma dizaynı geliştirildi. Grup içi mail ile tartışılacak ve etik kurul aşamasına geçilecek


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakınlarının palyatif bakım ile ilgili farkındalıklarının karşılaştırılması- Dört farklı merkez
  (Projeyi sunan:Dr. Öğr. Üyesi Güliz Dirimen Arıkan, Koordinatörün adı: Prof.Dr. Serdar Turhal, Prof.Dr. Tugba Yavuzşen, Prof.Dr. Yaşar Küçükardalı, Koordiatör merkez: Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Onkoloji BD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Onkoloji BD, Yeditepe Üniversitesi İç Hastalıkları AD
  Grup içi değerlendirme : Çalışmanın sadece kanser hastaları ve hasta yakınlarında (sağlık çalışanları eklenecekse ayırt edici soru eklenmesi) yapılması, anket sorularından son dört soruda amaç ile ilişkili olmayan terminal dönem ve ölüm sorularının yerine kanserli hasta ve yakınlarının palyatif bakımdan beklenileri ve algılarını ölçecek soruların eklenmesi, dini inanış sorusunun çıkartılması önerildi. Önerilen kısımlar sonrasında mail grup içerisinde yeniden tartışılacak.)
 2. Hastalık algısı değerlendirmesinin kemoterapi ilişkili beklentisel bulantı ve kusmayı predikte etmedeki yeri(Projeyi sunan : Dr. Öğrt. Üyesi Gökmen Aktaş, Koordinatörün adı: Doç. Dr. Tülay Kuş,Koordiatör merkez : Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD.
  Grup içi değerlendirme : Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Erkek ve kadın hastaları içeren adjuvant tedavi alacak kolon kanserli hastalar ile homojen bir grup oluşturulması önerildi. İlgili anket ve formlar mail grup üzerinden paylaşılacak ve validasyon çalışması yönünden de irdelenecek. )
 3. Kemoterapi ilişkili nöropatinin önlenmesinde eldiven kompresyonunun etkinliği(Projeyi sunan : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordinatörün adı: Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Grup içi değerlendirme: Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Son hali mail grupta verilecek.
 4. Kanser hastalarında nüks korkusu ve etkileyen faktörler
  (Projeyi sunan: Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordinatörün adı : Dr. Öğrt. Üyesi Ali Alkan, Koordiatör merkez : Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD., Grup içi değerlendirme: Uygulanabilir olarak değerlendirildi. Son hali mail grupta verilecek.
AKCİĞER KANSERLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Sınırlı Evre KHAK ‘de TNM Sınıflamasına Göre Yineleme Paternlerinin Belirlenmesi TOG ve TROD Grup Çalışması.(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş, Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 4-7 Aralık 2016 IASLC 17. Dünya Akciğer Kanseri Konferansında poster bildiri, Yayın aşamasında)
 2. Eşzamanlı KRT Uygulanan Lokal İleri KHDAK Hastalarında Radyasyon Pnömonisi Riskini Artıran Faktörler TOG ve TROD Grup Çalışması(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Arzu Ergen, Fazilet Dinçbaş, Durumu: 20-24 Nisan 2016 12. UROK sözlü bildiri, 25-28 Eylül 2016 ASTRO’da Poster Bildiri, Yayın aşamasında)
 3. ALK ve ROS1 pozitif akciğer kanserli hastaların klinik ve radyolojik özellikleri, tedavi ilişkili yan etkilerin belirlenmesi (Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Sadettin Kılıçkap, Durumu:2018 Dünya akciğer kanseri kongresi (ALK) ve 2018 ESMO’da (ROS1) poster; 2. Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji kongresi sözel bildiri, makaleler yayın aşamasında
  P1.01-45 – Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey SaadettinKılıçkap, Turkey, IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Monday, September 24, 2018.)
 4. Yaşlı Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında haftalık PaklitakselleKarboplatinin 3 Haftalık veya Haftalık uygulanmasının Karşılaştırmalı Sonuçları (Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Derya Kıvrak Salim / P. Fulden Yumuk, Durumu:Geriatrik Onkoloji Sözel Bildiri, Makale tamamlandı, ’’CancerChemotherapyandPharmacology’’e 25.10.2018’de yüklendi, editörde)
 5. Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik Önemi, Türkiye Verileri (Retrospektif)
  (Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: Ankara Üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar, diğer merkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler 2018 Dünya Akciğer Kanseri Kongresi poster sunumu)

P2.01-40 – Prognostic Importance of Sarcopeni and Inflammatory Statements in Stage III Non Small Cell Lung Carcinoma SerapAkyürek, Turkey. IASLC 19.th World Conference of Lung Cancer, Tuesday, September 25, 2018.


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

 1. KüçükHücreliAkciğerKanserindeRelapsSonrasıKullanılanTedaviRejimlerininEtkinliği (Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Vildan Kaya, Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma yetersiz veri girişi nedeniyle şimdilik durdurulmuş. Grup değerlendirmesi: Projeyi koordinatör tekrar aktive etmek isterse yeniden değerlendirilecek.)
 2. Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde ProfilaktikKranyal Işınlama Sonrası Beyin Metastazı Gelişme Riskine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması(Retrospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu:Arzu ERGEN, Çalışmanın mevcut durumu: Çalışma daha aktive edilmemiş. Grup değerlendirmesi: Arzu ERGEN projenin yapılabilirliği açısından tekrar değerlendirecek, çalışma başlatılması durumunda diğermerkezlere haber verilerek verilerin toplanması planlanacaktır.)
 3. ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda ALK Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Crizotinib Tedavisine Yanıt veSağkalım Sonuçlarının Karşılaştırılması (Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Ali Murat TATLI / Fulden YUMUK, Çalışmanın mevcut durumu: Bütçe onaylandı. Kit siparişi verildi.Patoloji bloklarınınvarlığı ve yeterliliği açısından merkezler kontrol edecek, patolog Hocalar yardımcı araştırmacı olarak eklenecek. Grup değerlendirmesi: Tekrar merkezlere veri tabanları gönderilecek. Büge Öz analiz için yeterli dokunun bakılması için form hazırlıyor. Kitler aralıkta alınabilecek, laboratuarda standart oturduktan sonra örnekler çalışılacak.)
 4. Akciğer kanseri tanısı ile definitifkemoradyoterapi uygulanan hastalarda serum insan epididimal protein 4 düzeyinin tedavi yanıtı ve prognoz ile ilişkisinin incelenmesi (Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Güler Yavaş /Serap Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: Kit için bütçesi onaylanmış ve kit tedarik edilerek çalışma başlatılmış.Grup değerlendirmesi: Projenin tamamlanması için destek verilecek.)
 5. MET gen overekspresyonu ve amplifikasyonu olan akciğer küçük hücreli dışı karsinom hastalarında klinikopatolojik korelasyon ve sağkalım analizi (Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Nalan Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: TOG’a proforma ile başvurulmuş, bütçe onayı hakemlerde, cevap bekleniyor. Grup değerlendirmesi: Bütçe onayından sonra tekrar merkezlere bilgi verilecek ve katılmak isteyen merkezler belirlenecek. )
 6. Akciğer Kanseri Prognozunda Ve Metastaz Oluşumunda Eksozomlar İçerisinde Taşınan Biyomoleküllerin Rolü(Translasyonel)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Büşra Aksoy, Çalışmanın mevcut durumu: Koordinatöre ulaşılamadı. Grup değerlendirmesi: Proje koordinatör isterse tekrar değerlendirilecek.)
 7. Evre 3 Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde SarkopenininPrognostik Önemi, Türkiye Verileri (Prospektif)(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Gümüştepe / Serap Akyürek, Çalışmanın mevcut durumu: Ankara üniversitesi olarak kendi verileri toplamışlar diğer merkezlerin verileri alınmamış. Tek merkez kendi verilerini retrospektif olarak değerlendirmişler dünya akciğer kongresi poster yapılmış. Diğer katılacak merkezler belirlenecek ve çalışma prospektif olarak başlanacak. Grup değerlendirmesi: Koordinatörler tekrar hasta alım ve dışlama kriterlerini bildirecek, bu bilgiler gruplara duyurularak hasta katmak isteyen merkezler belirlenecek. )
 8. Yüksek riskli Evre 1 küçük-hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kemoterapinin yararı: gözlemsel prospektif klinik ilaç araştırması(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Yeşim ERALP, Çalışmanın mevcut durumu: Yedi merkezden retrospektif veriler toplanmış ve analiz edilmiş.

Grup değerlendirmesi:

 1. Hasta sayılarının artırılması için başka merkezlerinde katılımı sağlanması verilerin retrospektif olarak da yazılması planlandı.
 2. Çalışmanın prospektifkarşılaştırmalı faz 2 yapılması için Sağlık Bakanlığı onam sürecinin tamamlanmasıve sonrasında çalışmanın merkezler belirlenmesi için üyelere bilgi verilmesi.


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Akciğer Kanserinde Radyokemoterapi Yanıtının PDL 1 Ekspresyonu İle İlişkisi (Prospektif)
  (Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Şule Karabulut Gül,Grup içi değerlendirme: Prospektif olarak planlanan çalışmada evre 3 akciğer kanseri hastalar için çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterlerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi. Ayrıca çalışmaya alınacak hasta sayılarının istatistiksel destek alınarak belirlenmesi ve çalışmanın sonlanım noktalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. PDL 1 düzeylerinin bakılması için bütçe gereksinimi ve aynı zamanda prospektif çalışma olması itibarı ile yeterli hasta sayısının kaç merkezle ne kadar sürede sağlanabileceği hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılması önerildi. Tedavi öncesi ve sonrası serum PDL1 değerlerinin bakılmasının da eklenmesi projenin orjinalliğini arttırabilir, bu konunun da araştırılması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışmanın yapılabilirliği konusunda gerekli değerlendirme ve fizibiliteler yapıldıktan sonra gruba tekrar sunulması
 2. EGFR mutasyonu pozitif Akciğer kanserinde afatinib ile erlotinibin etkinliğinin gerçek hayat verileriyle(Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Burak Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme: Retrospektif olarak değerlendirme olarak yapılacak çalışmada erlotinib için uzun dönem takip süreleri tamamlanmış hasta sayısı fazla olarak bulunmasına karşın, afatinib 1. basamak tedavide kullanan hastaların tedavi yanıt sürelerinin karşılaştırılabilmesi için yaklaşık 1 yıldan daha uzun medyan takip sürelerine ihtiyaç olabileceği belirtildi. Exon 19 mutasyonu olan hastaların karşılaştırılacağı çalışmada toksisiteverilerininde kıymetli olacağı ve her iki ilacın yan etkilerininde ayrıntılı toplanıp (verilere ulaşılabilirse)değerlendirimesi uygun görüldü.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi. Çalışmaya katılacak merkezlere veri tabanının ulaştırılarak çalışmanın başlatılması ve Afatinib kullanan hastalarında kullanım sürelerinin istatiksel analiz olarak değerlendirme yapılarak her iki ilacın karşılaştırma yapılabileceği döneme kadar beklenerek çalışmanın devam ettirilmesi uygun görüldü. Çalışmanın başlatılması için 1 ay içinde veri tabanının hazırlanarak TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere duyurulması planlandı.
 3. Çalışmaların başlıkları:2 AYNI PROJE
  • İleriEvreKHDAK’i Olan OlgulardaOsimertinibTedavisininEtkinlikve Yan EtkilerinDeğerlendirilmesiTürkiyeverisi (Retrospektif) – Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık
  • T790M MutasyonuPozitifMetastatikAkciğerKanserindeOsimertinib’inTürkiyeVerilerininToplaGerçek Hayat VerilerininSaptanması – Burak  Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur

  Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Neslihan Özyurt / Ahmet Demirkazık; Burak  Bilgin/ Mehmet Ali Nahit Şendur
  Grup içi değerlendirme: 2 ayrı grup önerisi olarak sunulan çalışmanın tek bir çalışma olarak birleştirilmesi uygun görüldü. Türkiye verilerinin toplanmasını kıymetli olacağı belirtildi. Ana merkez olarak seçim için daha sonra proje sunan merkezlerin çalışmaya hasta dahil etme oranlarına göre karar verilmesi uygun görüldü.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı. Çalışmanın başlatılması için 1 ay içinde veri tabanının hazırlanarak, TOG Akciğer grubu olarak çalışmaya katılacak merkezlere duyurulması planlandı.

 4. Çalışmanın başlığı: Fonksiyonel Dozimetre Anatomik Dozimetreye Göre Radyasyon Pnömonitisini Öngörmede Daha İyi bir Parametre Olabilir mi? – Ventilasyon/Perfüzyon Bazlı RT Planlaması
 (Prospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
  Grup içi değerlendirme: Çalışma önerisi kabul edildi. Ancak merkezler arasında parametrelerin eşitlik sağlamasındaki zorluk ve değerlendirmede farklılıklar olabileceği düşünüldü. Farklı merkezlerin aynı standartları sağlayabilmesinin zor olduğu ve aynı cihaz alt yapısına sahip merkezlerin çalışmaya katılabilmesinin uygun olabileceği önerildi. Ek tetkikler istenmesi PET, SPECT ayrıntılı değerlendirme ve etik kurul onay sorun olabilecek durumların belirlenmesi gerekliği belirtildi. Uygulanacak kemoterapinin de baştan belirlenmesi ve tercihen pnömonit yapmayacak bir kombinasyonun uygulanması -cisplatin/carboplatinetoposid- ve tedavi sonrası izlem zamanlarında da DLCO bakılması önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çok merkezli olarak yapmakta zorlanılacak bir çalışma olduğu için öncelikle tek merkez olarak çalışmanın yapılabilirliğinin fizibilitelerinin yapılarak, uygulanabilir olduğu düşünülürse projenin tekrar değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
 5. Çalışmanın başlığı: Küçük Hücreli DışI Akciğer Kanserinde Radikal Torasik Radyoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile Korelasyonu-Çok Merkezli Prospektif Bir Çalışma
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Esra Korkmaz Kıraklı
  Grup içi değerlendirme: Çok merkezli yapılabilir uygun bir çalışma olarak değerlendirildi. Çalışmanın etik kurul onayının da hazır olduğu belirtildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Proje kabul edildi. Gruba hasta alım ve dışlama kriterleri iletilir iletilmez üyelere duyurulacak, katılacak merkezler etik kurul başvusuna eklenecek. Çalışma kısa sürede başlayabilir.
 6. Çalışmanın başlığı: TIirozin Kinaz İnhibitörü Kullanan KHDAK Hastalarında Beyin Metastazlarına Yaklaşım ve Tedavi Sonuçları
 (Retrospektif)
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şefika Arzu ERGEN/ Fazilet Öner Dinçbaş
  Grup içi değerlendirme: Çalışma genel olarak kabul gördü. Ancak hasta gruplarının daha iyi tanımlanarak ayrı gruplar olarak dahil edilmesi uygun görüldü. ALK ve EGFR TKI kullanan hastaların ayrılması, beyin metastazlarına karşı etkinliği farklı olan TKI’ların ayrı olarak değerlendirilmesi önerildi.
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma onaylandı. Veri tabanının hazırlanması sonrasında grupların daha iyi tanımlanabilmesi sağlandıktan sonra merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak çalışmanın başlatılması uygun görüldü.
 7. Çalışmanın başlığı: Hedef Ajan Tedavisi Uygulanan Oligometastatik KHDAK Olgularında Akciğer Sterotaktik RT’nin Sağkalım ve Akciğer Toksisitesine Etkisi
  Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Meltem Dağdelen / Fazilet Öner Dinçbaş
  Grup içi değerlendirme: Çalışma grup olarak olumlu değerlendirildi. Ancak çalışmaya dahil edilecek hasta grubunun daha iyi tanımlanması önerildi.Oligometastaz tanımının güncel yaklaşıma uygun yapılması; alım kriterlerinin tekrar düşünülmesi (tüm oligometastazlarmı alınacak, TKI altında oligoprogresyonolan hastalar mı dahil edilecek) tartışıldı. Genel olarak sadece primer tümördeki progresyonu olan hastaların sayısı az olacağı için, tüm oligoprogresyongözlenen vakaların tamamının çalışmaya dahil edilemesi uygun görüldü. Çalışmaya koordinatör merkez isterse Fulden Yumuk destek verecek
  Çalışma ile ilgili grup kararı: Çalışma kabul edildi.Veri tabanının hazırlanması sonrasında merkezlere TOG akciğer grubu olarak duyurularak çalışmanın başlatılması uygun görüldü.
ERKEN VE GEÇ YAN ETKİLER ALT ÇALIŞMA GRUBU


YAYINLANAN ÇALIŞMALAR:

Yok

TAMAMLANMIŞ VE YAYIN AŞAMASINDAKİ ÇALIŞMALAR:

 1. Çalışmanın başlığı: Evre III Küçük Hücreli dışı akciğer kanserinde KRT sonrası Radyasyon pnomonisince etki eden prognostik faktörler.
  (Çalışmayı sunan: Arzu Ergen, Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Fazilet Diçbaş, Durumu: Hakemde )


DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:

Yok


YENİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ:

 1. Meme Radyoterapisi paren hastalarda tiroid fonksiyonlarda dosratik etkisi
  (Çalışmayı sunan: Birsen Yücel , Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Birsen Yücel, Grup içi değerlendirme: olumlu )
 2. Sipera içerenlerde hücre radyoterapisi sonrası cilt yan etkileri
  (Çalıma koordinatörü/sorumlusu: Esra Kırkalı, Grup içi değerlendirme: olumlu )
 3. BRCA Pozitif Meme hastalarda Radyoterapi Toksisite Değerlendirmesi
  ( Çalışma koordinatörü/sorumlusu: Şule Karabıyık (Meme Çalışma Grubu ile ortak)
 4. Yaşlı hastalar toksisite patikte edebilecek yöntem
  (Çalışmanın Koordinatörü: Mehmet Ali Kaplan (Geriatri çalışma Grubu ile birlikte)
 5. Melanom immünoterapisinde aşırı hipesantik görülen hastalar
  (Çalışma koordinatörü: Muhammet Ali Kaplan (melanom çalışma grubu birlikte)
 6. Yaşlı hastalarda tedaviyi tamamlayanla ilgili sarkomlar Baş-Boyun Toraks RT si süresinde ECOG-albumin değeri.
  (Çalışma Koordinatörü: Arzu Ergen, Meltem , Proje önerisi: Vildan )
 7. Geriatrik hastalarda hastalara yaklaşım ve eğitim
 8. KHDA RT ve yaş*4Cam kalitesi etkisi
  (Çalışma koordinatörü: Esra Kırkalı (Akciğer Kanseri Çalışma Grubu )


YENİ EKLENENLER:

 1. Radyoterapi uygulanan meme kanseri hastalarında tiroid disfonksiyonu
  (Çalışmayı Sunan: Birsen Yücel , Çalışma koordinatörü: Birsen Yücel
  Grup İçi Değerlendirme: Kabul edildi. )
 2. Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Adjuvant Radyoterapiye Bağlı Akut Cilt Toksisitesi Gelişiminde Sigara Bir Risk Faktörü müdür?
  (Çalışmayı Sunan: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı ,Çalışmanın Koordinatörü: Dr. Esra Korkmaz Kıraklı ,Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi.)
 3. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Eşzamanlı Radyokemoterapinin Yaşam Kalitesine Etkisinin Radyoterapi Parametreleri ile Kolerasyonu-Çok Merkezli Prospektif Bir Çalışma
  (Çalışmayı Sunan: Prof.Dr. Esra Korkmaz Kırkalı, Çalışmanın Koordinatörü: Dr. Esra Korkmaz Kırkalı , Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi. )
 4. Geriatrik onkoloji hastasına yaklaşım konusunda onkoloji hekimleri olarak ne kadar bilgi sahibiyiz?
  (Çalışmayı Sunan: Uzm. Dr. Şule Karabulut Gül, Çalışma Koordinatörü: Prof.Dr. Didem Çolpan Öksüz , Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi. )
 5. Hedef Molekül Tedavisi Uygulanan Oligometastik KHDAK Olgularında Akciğer Stereotaktik RT veya Mediastinal RT’nin Sağkalım ve Akciğer Toksisitesine Etkisi
  (Çalışmayı Sunan: Uzm. Dr. Meltem Dağdelen , Çalışmanın Koordinatörü: Prof.Dr. Fazilet Dinçbaş ,Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi. )
KEMİK YUMUŞAK DOKU SARKOMU ÇALIŞMA GRUBU

Devam Eden Projeler

1.Çalışmanın Başlığı :Osteosarkamlarda Neoadjuvan Kemopterapi protokollerinin yanıt oranına etkisi, adjuvan protokol değişimi

Çalışmayı Sunan: Leyla Özer

Çalışma Koordinatörü: Leyla Özer

Grup içi Değerlendirme: Kabul edildi.

2.Çalışmanın Başlığı: Extremite yerleşmiş YDS’larda tecur eğilimleri (Anket Çalışması)

Çalışmayı sunan: Arzu Ergen

Çalışma Koordinatörü:  Arzu Ergen

Grup İçi Değerlendirme:

 1. Çalışmanın Başlığı: Erişkin sinasyal sarkomlarda Türkiye Sonuçları

Çalışmayı sunan : Didem Çolpan Öksüz

Çalışma  koordinatörü: Didem Çolpan Öksüz

Yeni Proje Önerileri

 1. Çalışmanın Başlığı : Postradyoterapi sarkomlar (Türkiye verisi) ve tedavi yaklaşımlar

Çalışmayı sunan: Ebru Karakaya

Çalışma koordinatörü: Ebru Karakaya

 1. Çalışmanın Başlığı: Ekxteminte yumuşak doku sarkomlarda adjuvan kemoterapi protokolleri ve sonuçları

Çalışmayı Sunan: Mutlu Doğan

Çalışma Koordinatörü : Mutlu Doğan

 1. Çalışmanın Başlığı: Neoadjuvan Radyoterapi (kemoterapi öncesi ve sonrası PD-LI expresyonu)

Çalışmayı sunan : Esra Kırkalı

Çalışmanın  Koordinatörü: Esra Kırkalı

Tamamlanmış Projeler

 1. Çalışmanın Başlığı: Erişkin randomyosarkomlarda çok merkezli (retrospektif) Türkiye sonuçları

Çalışma Koordinatörü: Esra Kırkalı

Çalışma sonucu : Yayınlandı